Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Monitor Polski

M.P.1997.63.614

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 28 sierpnia 1997 r.
w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r. Nr 90, poz. 418, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze i urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być przywożone z zagranicy oraz wywożone za granicę, jeżeli spełnione są następujące warunki:
1)
przywozu lub wywozu dokonuje jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, która ma:
a)
zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie, obrót i stosowanie takich materiałów, źródeł lub urządzeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r. Nr 90, poz. 418, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 106, poz. 496), zwanej dalej ustawą, lub
b)
wpis do rejestru użytkowników substancji promieniotwórczych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy, albo
2)
przywóz lub wywóz dotyczy materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła, z którymi działalność ze względu na aktywność całkowitą lub stężenie zawartych w nich nuklidów promieniotwórczych, w tym nuklidów rozszczepialnych, a w przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - ze względu na moc dawki promieniowania jonizującego nie wymaga zezwolenia lub wpisu, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1, albo
3)
przywóz lub wywóz związany jest z przewozem materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze i urządzenia zawierające takie źródła, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, mogą być przywożone, wywożone i przewożone, jeżeli:
1)
przesyłce towarzyszy:
a) 1
deklaracja odbiorcy o gotowości do odebrania przesyłki, sporządzona w języku polskim i angielskim, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do zarządzenia, poświadczona przez kompetentny organ wydający zezwolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1; deklaracja nie jest wymagana w przypadku otwartych źródeł promieniotwórczych,
b)
świadectwo źródła wydane przez producenta określające nazwę nuklidu i jego aktywność, postać fizyczną i typ źródła, a w przypadku urządzeń zawierających źródła - dane pozwalające stwierdzić, że urządzenie spełnia warunki zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2)
transport tych materiałów, źródeł i urządzeń odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o transporcie materiałów promieniotwórczych,
3)
w przypadku materiałów jądrowych spełnione są ponadto warunki ochrony fizycznej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy.
Zarządzenie nie narusza przepisów o obrocie z zagranicą towarami i technologiami, objętym szczególną kontrolą, a także przepisów o ewidencji i kontroli oraz ochronie fizycznej materiałów jądrowych.
Traci moc zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła (Monitor Polski Nr 9, poz. 82).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1A

  2 DEKLARACJA PRZEKAZANIA ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO (ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH)

Dokument standardowy, do stosowania w następstwie Regulacji Rady (EEC) nr 1493/93

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  1B

  3 SHIPMENT OF THE RADIOACTIVE SOURCE(S)

(pominięty)
1 § 2 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 października 1997 r. (M.P.97.78.749) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 1997 r.
2 Załącznik nr 1a zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 13 października 1997 r. (M.P.97.78.749) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 1997 r.
3 Załącznik nr 1b zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 13 października 1997 r. (M.P.97.78.749) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 1997 r.