Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródło.

Monitor Polski

M.P.1988.9.82

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1988 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 25 lutego 1988 r.
w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze i urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być przywożone z zagranicy przez jednostkę organizacyjną, która ma zezwolenie:
1)
na stosowanie materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub
2)
na obrót materiałami jądrowymi albo źródłami promieniotwórczymi, lub
3)
na wytwarzanie i przetwarzanie materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych, lub
4)
na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, lub
5)
na produkowanie wyrobów powszechnego użytku emitujących promieniowanie jonizujące,

wydane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180).

2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy przywozu z zagranicy:
1)
materiałów jądrowych w ilości mniejszej niż:
a)
0,0001 g izotopów rozczepialnych U-233 i U-235 w przypadku uranu wzbogaconego,
b)
0,0001 g Pu-239,
c)
10 g uranu naturalnego lub zubożonego,
2)
źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, których aktywność:
a)
właściwa substancji promieniotwórczej nie przekracza:
-
500 Bq/g w przypadku naturalnych substancji promieniotwórczych w postaci ciała stałego,
-
100 Bq/g w przypadku pozostałych substancji promieniotwórczych lub
b)
poszczególnych radionuklidów nie przekracza wartości określonych w następującej tabeli:
Lp.Przedział wchłonięć drogą pokarmową*)Limit aktywności (kBq)
1 2 3
1nie więcej niż 900 kBq5
21 MBq - 90 MBq50
3100 MBq - 900 MBq500
41 GBq - 10 GBq5000

*) Wielkości wchłonięć w odniesieniu do poszczególnych radionuklidów są określone w przepisach dotyczących dawek granicznych promieniowania jonizującego.

Przywóz z zagranicy materiałów jądrowych stanowiących paliwo jądrowe jest dopuszczalny, jeżeli przeznaczenie paliwa, zamierzony sposób jego składowania przed użyciem, przewidywane miejsce i czas przyjęcia odpowiedzialności za materiał jądrowy oraz przewidywany sposób postępowania z wypalonym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi, powstającymi w czasie eksploatacji paliwa, spełniają wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
1.
Materiały jądrowe i źródła promieniotwórcze mogą być przywożone z zagranicy tylko łącznie z odpowiednim świadectwem wydanym przez producenta, zawierającym dane o materiale jądrowym lub źródle promieniotwórczym, w szczególności określające rodzaj izotopu, aktywność w Bq, ilość materiału jądrowego w g, postać fizyczną i typ źródła.
2.
Całkowita aktywność skażeń na powierzchni zamkniętego źródła promieniotwórczego nie może przekraczać 2 kBq (0,05 uCi).
1.
Urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być przywożone z zagranicy, jeżeli:
1)
W kraju producenta zostały dopuszczone do stosowania przez właściwy organ do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
2)
w normalnych warunkach pracy spełniają obowiązujące w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wymagania i warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a w szczególności ich stosowanie nie będzie powodowało przekroczenia ustalonych dawek granicznych promieniowania jonizującego.
2.
Jeżeli urządzenie zawierające źródła promieniotwórcze nie odpowiada warunkom określonym w ust. 1 pkt, przewóz tego urządzenia z zagranicy uzależnia się od uzyskania pozytywnej opinii o spełnianiu przez to urządzenie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wydanej przez instytut naukowy wskazany przez właściwy organ państwowego bezpieczeństwa jądrowego ochrony radiologicznej.
3.
Na powierzchni zewnętrznej przewożonego urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze nie mogą występować skażenia promieniotwórcze, a moc dawki w dowolnym miejscu na powierzchni urządzenia nie może przekraczać 0,2 mSv/h (200 mrem/h).
1.
Przewóz odpadów promieniotwórczych z zagranicy jest zabroniony.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy przywozu odpadów promieniotwórczych, pochodzących z przerobu polskich materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych, wykonywanego za granicą.
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być wywożone za granicę przez jednostkę organizacyjną, która ma zezwolenie:
1)
na obrót materiałami jądrowymi albo źródłami promieniotwórczymi lub
2)
na produkcję urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, lub
3)
na stosowanie materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych, lub
4)
na wytwarzanie materiałów jądrowych i źródeł promieniotwórczych

- wydane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe.

Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być przewożone przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli sposób opakowania przesyłki i zastosowany środek transportu odpowiadają warunkom określonym w przepisach o transporcie materiałów niebezpiecznych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.