§ 2. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Monitor Polski

M.P.1997.63.614

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1997 r.
§  2.
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze i urządzenia zawierające takie źródła, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, mogą być przywożone, wywożone i przewożone, jeżeli:
1)
przesyłce towarzyszy:
a) 1
deklaracja odbiorcy o gotowości do odebrania przesyłki, sporządzona w języku polskim i angielskim, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do zarządzenia, poświadczona przez kompetentny organ wydający zezwolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1; deklaracja nie jest wymagana w przypadku otwartych źródeł promieniotwórczych,
b)
świadectwo źródła wydane przez producenta określające nazwę nuklidu i jego aktywność, postać fizyczną i typ źródła, a w przypadku urządzeń zawierających źródła - dane pozwalające stwierdzić, że urządzenie spełnia warunki zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2)
transport tych materiałów, źródeł i urządzeń odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o transporcie materiałów promieniotwórczych,
3)
w przypadku materiałów jądrowych spełnione są ponadto warunki ochrony fizycznej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy.
1 § 2 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 października 1997 r. (M.P.97.78.749) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 października 1997 r.