§ 1. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Monitor Polski

M.P.1997.63.614

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1997 r.
§  1.
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze i urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być przywożone z zagranicy oraz wywożone za granicę, jeżeli spełnione są następujące warunki:
1)
przywozu lub wywozu dokonuje jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, która ma:
a)
zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie, obrót i stosowanie takich materiałów, źródeł lub urządzeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r. Nr 90, poz. 418, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 106, poz. 496), zwanej dalej ustawą, lub
b)
wpis do rejestru użytkowników substancji promieniotwórczych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy, albo
2)
przywóz lub wywóz dotyczy materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła, z którymi działalność ze względu na aktywność całkowitą lub stężenie zawartych w nich nuklidów promieniotwórczych, w tym nuklidów rozszczepialnych, a w przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - ze względu na moc dawki promieniowania jonizującego nie wymaga zezwolenia lub wpisu, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1, albo
3)
przywóz lub wywóz związany jest z przewozem materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.