§ 4. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródło.

Monitor Polski

M.P.1988.9.82

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1988 r.
§  4.
1.
Urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze mogą być przywożone z zagranicy, jeżeli:
1)
W kraju producenta zostały dopuszczone do stosowania przez właściwy organ do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
2)
w normalnych warunkach pracy spełniają obowiązujące w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wymagania i warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a w szczególności ich stosowanie nie będzie powodowało przekroczenia ustalonych dawek granicznych promieniowania jonizującego.
2.
Jeżeli urządzenie zawierające źródła promieniotwórcze nie odpowiada warunkom określonym w ust. 1 pkt, przewóz tego urządzenia z zagranicy uzależnia się od uzyskania pozytywnej opinii o spełnianiu przez to urządzenie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wydanej przez instytut naukowy wskazany przez właściwy organ państwowego bezpieczeństwa jądrowego ochrony radiologicznej.
3.
Na powierzchni zewnętrznej przewożonego urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze nie mogą występować skażenia promieniotwórcze, a moc dawki w dowolnym miejscu na powierzchni urządzenia nie może przekraczać 0,2 mSv/h (200 mrem/h).