§ 2. - Warunki przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródło.

Monitor Polski

M.P.1988.9.82

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1988 r.
§  2.
Przywóz z zagranicy materiałów jądrowych stanowiących paliwo jądrowe jest dopuszczalny, jeżeli przeznaczenie paliwa, zamierzony sposób jego składowania przed użyciem, przewidywane miejsce i czas przyjęcia odpowiedzialności za materiał jądrowy oraz przewidywany sposób postępowania z wypalonym paliwem i z odpadami promieniotwórczymi, powstającymi w czasie eksploatacji paliwa, spełniają wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.