Warunki przyjmowania i zasady zaliczania produktów zamiennych, dostarczanych na poczet obowiązkowych dostaw mleka.

Monitor Polski

M.P.1953.A-66.803

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKUPU
z dnia 9 czerwca 1953 r.
w sprawie warunków przyjmowania i zasad zaliczania produktów zamiennych, dostarczanych na poczet obowiązkowych dostaw mleka.

Na podstawie § 13a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie (Dz. U. Nr 22, poz. 144, Nr 48, poz. 319 i Nr 51, poz. 337) zarządza się, co następuje:
Posiadacze gospodarstw rolnych o obszarze nie przekraczającym 2 ha użytków rolnych, nie posiadający bydła mlecznego, mogą wykonać obowiązek dostawy mleka dostarczając w zamian za mleko zboże, trzodę chlewną, owce, drób, jaja lub wełnę owczą.
Produkty zamienne, wymienione w § 1, odpowiadające obowiązującym normom jakościowym, zalicza się na poczet obowiązkowych dostaw mleka, stosując normy zamiany określone w załączniku nr 1.
Produkty zamienne, dostarczane na poczet obowiązkowych dostaw mleka, przyjmować będą jednostki gospodarcze powołane do skupu produktów rolnych i hodowlanych.
Za dostarczone w zamian za mleko:
1)
zboże i trzodę chlewną wypłaca się należność według cen obowiązujących przy obowiązkowych dostawach tych produktów;
2)
owce wypłaca się należność według cen obowiązujących przy dostawie owiec na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych;
3)
drób, jaja i wełnę owczą wypłaca się należność według cen określonych w załączniku nr 2.
Produkty, o których mowa w § 1, mogą być dostarczane w zamian za mleko na poczet dostaw miesiąca bieżącego jak i następnych miesięcy.
Nie przyjmuje się w zamian za mleko zboża i trzody chlewnej od gospodarstw, które nie wykonały w całości przypadających od nich obowiązkowych dostaw tych produktów za okres bieżący i okresy poprzednie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

TABELA ZAMIENNIKÓW

Lp.Lit.Rodzaj i klasa produktów zamiennychZalicza się za 100 l mleka objętych obowiązkiem dostawy
1.Zboże:
a)pszenica91,0 kg
b)żyto, jęczmień, owies110,0 kg
2.Trzoda chlewna mięsno
a)ekstra słoninowa I klasy14,4 kg
b)słoninowa II, III, IV klasy15,2 kg
c)pozostałych klas z wyjątkiem klasy XII16,0 kg
3.Trzoda chlewna bekonowa:
a)I, II, III klasy14,4 kg
b)pozostałych klas16,0 kg
4.Owce:
a)klasy ekstra24,0 kg
b)klasa I25,6 kg
c)klasy II27,2 kg
d) " III30,4 kg
e) " IV33,6 kg
5.Drób:
a)kury, gęsi, kaczki, indyki I klasy10,0 kg
b)kury, gęsi, kaczki, indyki II klasy12,5 kg
6.Jaja:
a)dostarczone w okresie 1.I - 15.III7,7 kg
b)dostarczone w okresie 16.III - 31.V12,5 kg
c)dostarczone w okresie 1.VI - 15.IX10,0 kg
d)dostarczone w okresie 16.IX -31.XII7,7 kg
7.Wełna owcza potna średniej klasy1,25 kg

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

CENY PRODUKTÓW ZAMIENNYCH PRZYJMOWANYCH NA POCZET OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW MLEKA Z 1953 R.

Lp.Lit.Rodzaj i klasa produktówCena w zł za 1 kg
1.Drób I klasy:
a)indyki10,60
b)gęsi i kaczki10,60
c)kury10,00
2.Drób II klasy:
a)indyki9,00
b)gęsi i kaczki8,60
c)kury6,90
3.Jaja:
a)w okresie 1.I - 15.III11,60
b)w okresie 16.III - 31.V7,20
c)w okresie 1.VI - 15.IX9,00
d)w okresie 16.IX - 31.XII1,60
4.Wełna owcza potna średniej klasy60,00