Warunki przenoszenia muzealiów.

Monitor Polski

M.P.1963.3.12

Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 17 grudnia 1962 r.
w sprawie warunków przenoszenia muzealiów.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa:
1)
o przenoszeniu muzealiów - rozumie się przez to przenoszenie muzealiów pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi,
2)
o muzeum macierzystym - rozumie się przez to muzeum, w którym muzealia wpisane są do inwentarza.
1.
Muzealia mogą być przenoszone, jeżeli:
1)
znajdują się w takim stanie, że nie wymagają przeprowadzenia prac konserwatorskich w najbliższym czasie,
2)
warunki i sposób przenoszenia oraz przechowania w nowym miejscu nie narażają przenoszonego przedmiotu na uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie.
2.
Muzealia przyjęte na przechowanie nie mogą być przenoszone bez zgody składającego.
1.
Przeniesienie muzealiów wymaga pisemnej decyzji dyrektora (kierownika) muzeum.
2.
Przed wydaniem decyzji o przeniesieniu zainteresowane strony powinny określić na piśmie wzajemne prawa i obowiązki związane z przeniesieniem muzealiów.
3.
W przypadkach określonych w art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48) przeniesienie muzealiów wymaga:
1)
zezwolenia organu sprawującego bezpośredni nadzór nad muzeum,
2)
zawiadomienia organu sprawującego naczelny nadzór nad muzeum o przeniesieniu.
1.
Przeniesienie muzealiów stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.
2.
Protokół zdawczo-odbiorczy w szczególności powinien zawierać:
1)
nazwę i adres stron oraz imiona i nazwiska upoważnionych przedstawicieli,
2)
dokładny opis przenoszonych muzealiów (np. określenie materiału, techniki, wymiaru, czasu powstania, stanu zachowania itp.),
3)
sygnaturę inwentarzową i ewentualnie katalogową,
4)
wymagane warunki transportu,
5)
datę i miejsce sporządzenia.
Wszelkie prace konserwatorskie przy przeniesionych muzealiach mogą być wykonywane tylko za uprzednią pisemną zgodą muzeum macierzystego.
Strona wykonująca czynności związane z przeniesieniem obowiązana jest zachować szczególną staranność w celu zabezpieczenia przenoszonych muzealiów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem.
1.
W razie przenoszenia muzealiów poza granice kraju transport ich, niezależnie od wymagań przewidzianych w § 6, powinien odbywać się pod opieką konwojenta.
2.
W razie przenoszenia szczególnie cennych muzealiów, liczbę konwojentów oraz ich kwalifikacje ustala na wniosek muzeum macierzystego jednostka organizacyjna sprawująca bezpośredni nadzór nad muzeum.
3.
Muzealia przenoszone poza granice kraju powinny być ubezpieczone.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.