Warunki korzystania z domów i stołówek studenckich.

Monitor Polski

M.P.1959.14.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 29 stycznia 1959 r.
w sprawie warunków korzystania z domów i stołówek studenckich.

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
Miejsce w domu studenckim może otrzymać student zamiejscowy, nie mający możliwości codziennego dojazdu do szkoły. Studenci zamiejscowi chorzy lub kalecy mogą otrzymać miejsce w domu studenckim również w przypadku możliwości codziennego dojazdu do szkoły.
1.
Oplata za miejsce w domu studenckim wynosi miesięcznie:

-

w pokoju 4- i więcej osobowym - 120 zł miesięcznie

-

w pokoju 3-osobowym - 140 zł "

-

w pokoju 2-osobowym - 160 zł "

-

w pokoju 1-osobowym - 180 zł ".

2.
Należność za miejsce w domu studenckim opłaca się z góry w terminie do dnia 12 każdego miesiąca.
3.
Student otrzymujący stypendium mieszkaniowe opłaca różnicę pomiędzy wysokością należnej od niego opłaty (ust. 1) a wysokością stypendium mieszkaniowego.
1.
Miejsce w domu studenckim przyznaje dziekan właściwego wydziału na podstawie opinii rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, a kandydatom przyjmowanym na I rok studiów - organy szkoły decydujące o przyjęciu na studia.
2.
Miejsce w domu studenckim przyznaje się na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października do 30 czerwca.
1.
Student traci prawo do zajmowania miejsca w domu studenckim przed upływem okresu, na jaki mu je przydzielono, jeżeli:

-

uzyskał urlop dziekański w związku ze skierowaniem go na powtarzanie roku (semestru) studiów; nie dotyczy to studentów niewidomych lub sierot oraz osób, które uzyskały urlop dziekański w związku z wypadkiem losowym,

-

został skreślony z listy studentów,

-

zmieniły się jego warunki określone w § 1 niniejszego zarządzenia,

-

nie przestrzega regulaminu mieszkańca domu studenckiego.

2.
W przypadku wdrożenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentowi dziekan na podstawie opinii rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich może cofnąć studentowi prawo do zajmowania miejsca w domu studenckim.
W uzasadnionych przypadkach dziekan wydziału może zezwolić studentowi na zamieszkanie w domu studenckim w okresie ferii letnich, tj. od dnia 1 lipca do dnia 30 września.
Student, któremu cofnięto stypendium mieszkaniowe, uiszcza opłatę za miejsce w domu studenckim w pełnej wysokości.
1.
Ze stołówek studenckich mogą korzystać studenci, którzy nie mają możliwości żywienia się w domu rodzinnym.
2.
Pierwszeństwo do korzystania ze stołówek studenckich mają studenci zamiejscowi.
3.
Student ubiegający się o przyznanie mu prawa korzystania ze stołówki dietetycznej przedkłada zaświadczenie lekarskie.
4.
Ze stołówki półsanatoryjnej może korzystać tylko mieszkaniec półsanatorium.
1.
Pobieranie stypendium stołówkowego uprawnia studenta do nabywania ulgowego abonamentu stołówkowego na posiłki określone w stołówkowym bonie stypendialnym.
2. 1
Cena posiłków w stołówce studenckiej w abonamencie ulgowym wynosi:
wstołówce zwykłej i dietetycznejdziennie
śniadaniezł 2,50
obiadzł 4,30
kolacjazł 2,00
razemzł 8,80
wstołówce półsanatoryjnejdziennie
całodzienne wyżywieniezł 8,80
3.
Ceny posiłków w abonamencie pełnopłatnym ustala się na poziomie kosztów własnych stołówki.
1.
Studenci korzystają z wyżywienia w stołówce studenckiej na podstawie abonamentu miesięcznego.
2.
Należność za abonament student wpłaca w terminie od 5 do 15 każdego miesiąca.
1.
Student korzysta ze stołówki studenckiej w okresie trwania roku szkolnego, tj. od 1 października do 30 czerwca.
2.
W przypadkach uzasadnionych dziekan wydziału może studentowi zezwolić na korzystanie ze stołówki studenckiej w okresie ferii letnich, tj. od 1 lipca do 30 września.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1959 r.
1 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 stycznia 1960 r. (M.P.60.19.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 listopada 1959 r.