Warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie.

Monitor Polski

M.P.1951.A-88.1216

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 października 1951 r.
w sprawie warunków kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie.

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 258) zarządza się, co następuje:
W stosunku do specjalnych umów ubezpieczenia na życie, zawartych przez uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - fundusz C w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1948 r. o zasadach specjalnych umów ubezpieczenia na życie oraz o warunkach i sposobie zaliczania składek z tytułu tych umów na poczet rocznych wkładów oszczędnościowych (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 301), mają zastosowanie z dniem 1 lipca 1951 r. odpowiednie ogólne warunki ubezpieczenia na życie, obowiązujące w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych dla normalnych ubezpieczeń.
W celu utrzymania ubezpieczeń w mocy ubezpieczający powinni wpłacać Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Wzajemnych należne od 1 lipca 1951 r. składki w wysokości oznaczonej w polisach.
Dla ubezpieczających, których ubezpieczenie było w mocy w dniu 30 czerwca 1951 r., a którzy nie opłacą całkowicie lub częściowo składek za okres od dnia 1 lipca 1951 r. do dnia 31 marca 1952 r., mieć będą zastosowanie następujące przepisy specjalne:
a)
odpowiedzialność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na wypadek śmierci ubezpieczonego w granicach przewidzianych ogólnymi warunkami ubezpieczeń na życie trwa do dnia 31 marca 1952 r.;
b)
dla ubezpieczających, którzy wznowią opłacanie składek najpóźniej od 1 kwietnia 1952 r. i ubezpieczenie swoje będą kontynuować, końcowy termin ubezpieczenia i opłacenia składek Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przedłuży o okres, za który składki nie były opłacone.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 czerwca 1951 r.