§ 9. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  9.
1.
Studentowi stypendyście może być przyznana premia za bardzo dobre wyniki w nauce w następującej wysokości:
1)
do 50% przyznanego stypendium miesięcznego przy uzyskaniu średniej ocen 4,8 - 5,0,
2)
do 30% przyznanego stypendium miesięcznego przy uzyskaniu średniej ocen 4,6 - 4,7,
3)
do 25% przyznanego stypendium miesięcznego przy uzyskaniu średniej ocen 4,2 - 4,5.
2.
Premia, o której mowa w ust. 1, wypłacana jest w semestrze następującym po semestrze, w którym student uzyskał odpowiednią średnią ocen.