§ 4. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  4.
Osoby skierowane za granicę w celach dydaktycznych mogą otrzymać:
1) 2
ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania w wysokości ustalonej przez jednostkę kierującą, nie wyższej jednak niż 35% wynagrodzenia w grupie zaszeregowania IVa w danym kraju, określonego w przepisach w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
2)
zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia dydaktyki i z powrotem, jeden raz w roku akademickim.
2 § 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 29 listopada 1995 r. (M.P.95.64.698) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1995 r.