§ 20. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  20.
1.
Zakład pracy zatrudniający osobę kierowaną za granicę w celach, o których mowa w § 1 może zawrzeć z pracownikiem umowę, w której zobowiąże się do wypłacania ustalonych w niej świadczeń na rzecz pracownika lub pozostającej w kraju jego rodziny.
2.
W umowie, o której mowa w ust. 1, powinny być ustalone zasady cofnięcia i zwrotu wypłacanych świadczeń.