§ 17. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  17. 5
Osobom, o których mowa w § 2-5, § 11 i § 13, przysługuje zwrot kosztów leczenia za granicą w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, jeżeli umowy międzynarodowe lub inne porozumienia nie zapewniają bezpłatnego leczenia obywateli polskich.
5 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 29 listopada 1995 r. (M.P.95.64.698) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1995 r.