§ 15. - Warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób.

Monitor Polski

M.P.1991.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1995 r.
§  15.
1.
Wysokość stypendium miesięcznego dla osób skierowanych na studia za granicę nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia w danym kraju w grupie zaszeregowania IXb, określonego w przepisach w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
2. 3
Wysokość stypendium miesięcznego dla osób skierowanych za granicę w celu prowadzenia badań naukowych, na studia doktoranckie, studia podyplomowe, staże naukowe, artystyczne, habilitacyjne i inne staże, specjalizacje zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje, kursy językowe i praktyki zawodowe nie może być niższa niż 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
Stypendia i inne świadczenia, o których mowa w § 3 pkt 1, § 6 pkt 1, 4, 5 i 6, § 9, § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz § 14 pkt 1, 2, 3 i 5, wypłacane są za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub w sposób ustalony przez strony.
3 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 listopada 1995 r. (M.P.95.64.698) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1995 r.