Warunki i tryb nadawania stopni górniczych oraz wzory i normy przydziału mundurów górniczych.

Monitor Polski

M.P.1983.18.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 1983 r.
w sprawie warunków i trybu nadawania stopni górniczych oraz wzorów i norm przydziału mundurów górniczych.

Na podstawie § 2 ust. 3 i § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13) zarządza się, co następuje:
Stopnie górnicze nadaje się w uznaniu dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej oraz zasług położonych dla górnictwa i jego rozwoju.
Warunkiem nadania stopnia górniczego jest zajmowanie określonego stanowiska w zawodzie górniczym lub pełnienia funkcji związanej z tym zawodem i posiadanie określonych kwalifikacji.
Stopnie górnicze są nadawane pracownikom jednostek organizacyjnych określonych w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13) oraz pracownikom organów administracji państwowej nadzorujących górnictwo lub działających w dziedzinie górnictwa.
Stopnie górnicze nadają:
1)
generalnego dyrektora górnictwa - Prezes Rady Ministrów,
2)
generalnego dyrektora górniczego - Minister Górnictwa i Energetyki z własnej inicjatywy albo na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego),
3)
dyrektora i inżyniera górniczego - właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora zrzeszenia albo innej jednostki organizacyjnej bezpośrednio nadzorowanej,
4)
pozostałe stopnie górnicze - dyrektorzy kopalń i innych właściwych jednostek organizacyjnych zajmujących się problematyką górniczą.
Wnioski o nadanie stopni górniczych generalnego dyrektora górniczego oraz dyrektora i inżyniera górniczego opiniuje dyrektor komórki do spraw osobowych właściwego ministerstwa (urzędu centralnego), a wnioski o nadanie pozostałych stopni górniczych opiniuje kierownik komórki (stanowiska pracy) do spraw osobowych właściwej jednostki organizacyjnej.
1.
Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje Ministrowi Górnictwa i Energetyki. Stopień ten może być również nadany innemu ministrowi, do którego zakresu działania należą sprawy górnictwa.
2.
Na wniosek Ministra Górnictwa i Energetyki stopień generalnego dyrektora górnictwa może być nadany również kierownikom urzędów centralnych, podsekretarzom stanu i dyrektorom generalnym w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki oraz w innych ministerstwach zajmujących się problematyką górniczą.
3.
Wykaz stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania pozostałych stopni górniczych oraz wymagania w zakresie wykształcenia i stażu pracy określa załącznik do zarządzenia.
4.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach może być nadany stopień górniczy wyższy od określonego dla danego stanowiska pracy.
1.
Stopnie górnicze, o których mowa w § 4 pkt 2-4, są nadawane raz w roku z okazji Dnia Górnika.
2.
Nadanie stopnia górniczego następuje przez wręczenie dyplomu.
1.
Stopnie górnicze są uprawnieniami honorowymi i są nadawane dożywotnio, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Utrata stopnia górniczego następuje w razie orzeczenia pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu górniczego.
1.
Mundur górniczy służbowy i uroczysty jest przydzielany uprawnionej osobie odpłatnie, z tym że odpłatność wynosi 33% kosztów jego wytworzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Mundur górniczy służbowy i uroczysty jest przydzielany bezpłatnie osobie odznaczonej Orderem Budowniczych Polski Ludowej, osobie, której nadano tytuł Zasłużonego Górnika Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oraz osobie posiadającej stopień górniczy określony w § 4 pkt 1 i 2.
Na mundurach górniczych uroczystych nosi się posiadane ordery i odznaczenia państwowe, a na mundurach górniczych służbowych baretki tych orderów i odznaczeń. Przy mundurach górniczych uroczystych nosi się również honorową szpadę górniczą.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3, są obowiązane do dokonywania przydziałów mundurów górniczych zatrudnionym w nich pracownikom, posiadającym stopnie górnicze, na zasadach określonych w zarządzeniu.
1.
Przydziału munduru górniczego służbowego dokonuje się najpóźniej w okresie trzech miesięcy od daty nadania po raz pierwszy stopnia górniczego oraz po upływie następujących okresów norm zużycia:
1)
płaszcza - 36 miesięcy,
2)
munduru i czapki - 24 miesiące.
2.
Przydziału uroczystego munduru górniczego oraz czaka dokonuje się nie częściej niż raz na 7 lat na wniosek osoby posiadającej stopień górniczy.
3.
Wydanie munduru górniczego przed upływem okresów wymienionych w ust. 1 i 2 może nastąpić w razie udowodnienia zniszczenia odzieży w czasie pełnienia czynności służbowych z przyczyn nie zawinionych przez pracownika, jeżeli zniszczenie nastąpiło w stopniu uniemożliwiającym dalsze używanie.
Przydział munduru górniczego służbowego i uroczystego następuje w postaci gotowego munduru.
Minister Górnictwa i Energetyki określi wzory mundurów górniczych służbowych i uroczystych oraz zasady ich noszenia, odznaki stopni górniczych, a także wzory wniosku o nadanie stopnia górniczego, dyplomów i legitymacji.
Osoby, którym nadano stopnie górnicze przed dniem wejścia w życie zarządzenia, zachowują posiadane stopnie górnicze.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK I FUNKCJI UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMANIA STOPNIA GÓRNICZEGO ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY

Wymagania ogólne.

1. Nadanie stopnia górniczego jest uwarunkowane zatrudnieniem na stanowisku, dla którego ten stopień jest przewidziany.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach może być nadany stopień górniczy o jeden szczebel wyższy od przewidzianego na danym stanowisku, z wyjątkiem stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 1 zarządzenia.

3. Stopnie generalnego dyrektora górniczego i dyrektora górniczego są nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie.

4. Stopnie inżyniera górniczego są nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie techniczne.

5. Stopnie technika górniczego są nadawane osobom posiadającym średnie wykształcenie techniczne.

6. Stopnie aspiranta górniczego i górnika są nadawane osobom posiadającym zasadnicze zawodowe wykształcenie lub równorzędne kwalifikacje górnicze. Jeżeli chodzi o osoby, które nie posiadają zasadniczego wykształcenia górniczego, warunkiem nadawania tych stopni jest staż pracy w górnictwie.

7. Odpowiednie stopnie górnicze są nadawane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy pracy na danym stanowisku.

Wykaz stanowisk służbowych i przysługujących stopni górniczych.

Generalny dyrektor górniczy

Stopień I - kierownik urzędu centralnego, podsekretarz stanu w ministerstwie, zastępca kierownika urzędu centralnego, generalny dyrektor w ministerstwie, zajmujący się problematyką górniczą.

Stopień II - dyrektor departamentu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, dyrektor departamentu zajmujący się problematyką górniczą w innym ministerstwie (urzędzie centralnym),

- dyrektor zrzeszenia kopalń lub innego zrzeszenia przedsiębiorstw zajmujących się problematyką górniczą,

- dyrektor jednostki organizacyjnej zajmującej się problematyką górniczą, wykonującej określone funkcje ministerstwa,

- dyrektor wielozakładowego przedsiębiorstwa zajmującego się problematyką górniczą,

- dyrektor jednostki naukowo-badawczej zajmującej się problematyką górniczą.

Stopień III - wicedyrektor departamentu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, wicedyrektor departamentu zajmującego się problematyką górniczą w innym ministerstwie (urzędzie centralnym),

- zastępca dyrektora zrzeszenia kopalń lub innego zrzeszenia przedsiębiorstw zajmujących się problematyką górniczą,

- zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej zajmującej się problematyką górniczą, wykonującej określone funkcje ministerstwa,

- zastępca dyrektora wielozakładowego przedsiębiorstwa zajmującego się problematyką górniczą,

- zastępca dyrektora, sekretarz naukowy, profesor w jednostce naukowo-badawczej zajmującej się problematyką górniczą.

Dyrektor górniczy

Stopień I - dyrektor kopalni lub innego przedsiębiorstwa zajmującego się problematyką górniczą,

- główny specjalista, naczelnik wydziału w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, główny specjalista, naczelnik wydziału zajmujący się problematyką górniczą w innym ministerstwie (urzędzie centralnym),

- docent w jednostce naukowo-badawczej zajmującej się problematyką górniczą.

Stopień II - pierwszy zastępca dyrektora (naczelny inżynier), zastępca dyrektora kopalni lub innego przedsiębiorstwa zajmującego się problematyką górniczą,

- inspektor kopalń, główny specjalista, naczelnik wydziału w zrzeszeniu kopalń lub innym zrzeszeniu przedsiębiorstw zajmujących się problematyką górniczą,

- starszy specjalista i specjalista w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, starszy specjalista i specjalista w innym ministerstwie (urzędzie centralnym) zajmujący się problematyką górniczą,

- dyrektor zespołu szkół górniczych.

Stopień III - główny inżynier w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą, zawiadowca kopalni,

- pracownik na samodzielnym stanowisku pracy w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki oraz w innym ministerstwie (urzędzie centralnym) zajmujący się problematyką górniczą,

- główny księgowy, główny ekonomista w zrzeszeniu kopalń lub innym zrzeszeniu przedsiębiorstw zajmujących się problematyką górniczą,

- dyrektor szkoły górniczej,

- zastępca dyrektora zespołu szkół górniczych,

- generalny projektant, kierownik pracowni, pionu, zakładu, laboratorium, adiunkt, główny specjalista w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmującej się problematyką górniczą.

Inżynier górniczy

Stopień I - osoby na stanowiskach wyższego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

- kierownik działu (wydziału), równorzędne stanowisko pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

- starszy inspektor w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki oraz w innym ministerstwie (urzędzie centralnym) zajmującym się problematyką górniczą,

- główny specjalista, starszy projektant, naczelnik wydziału, kierownik zakładu, równorzędne stanowisko pracy w jednostce organizacyjnej zajmującej się problematyką górniczą, bezpośrednio nadzorowanej przez ministra (kierownika urzędu centralnego),

- nauczyciel i kierownik zajęć praktycznych w szkole górniczej.

Stopień II - inżynier na stanowisku średniego dozoru, równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

- projektant, starszy specjalista, specjalista, równorzędne stanowisko pracy w jednostce organizacyjnej zajmującej się problematyką górniczą, bezpośrednio nadzorowanej przez ministra (kierownika urzędu centralnego),

- starszy asystent, asystent, starszy specjalista, specjalista w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmującej się problematyką górniczą,

- nauczyciel zawodu w szkole górniczej.

Stopień III - inżynier na stanowisku niższego dozoru, równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

- inżynier w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej zajmującej się problematyką górniczą.

Technik górniczy

Stopień I - technik wykazujący się szczególnymi wynikami pracy w kopalni, innym przedsiębiorstwie lub jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmującej się problematyką górniczą,

- technik w ratownictwie górniczym,

- technik nauczyciel w szkole górniczej.

Stopień II - technik na stanowisku średniego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

- technik oraz równorzędne stanowisko pracy w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmującej się problematyką górniczą,

- nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkole górniczej.

Stopień III - technik na stanowisku niższego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

- technik oraz równorzędne stanowisko pracy w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmującej się problematyką górniczą.

Górnik

Stopień I - wykwalifikowany pracownik wykazujący się szczególnymi wynikami w pracy górniczej,

- pracownik ratownictwa górniczego,

- brygadzista w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

Stopień II - wykwalifikowany górnik (przodowy, strzałowy, kombajnista itp.) w kopalni lub wykwalifikowany pracownik w innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą.

Stopień III - pracownik na stanowisku młodszego górnika i pracownik na równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą.

Aspirant górniczy

Stopień I - pracownik wykazujący się dobrymi wynikami w pracy górniczej, posiadający stopień aspiranta górniczego II stopnia w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą.

Stopień II - pracownik po przepracowaniu 2 lat pod ziemią w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą.

Stopień III - pracownik po przepracowaniu 6 miesięcy pod ziemią w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą.