Warunki dostarczania energii elektrycznej.

Monitor Polski

M.P.1978.16.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGETYKI I ENERGII ATOMOWEJ
z dnia 3 maja 1978 r.
w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej. *

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117 i z 1976 r. Nr 12, poz. 71) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie określenia zadań wynikających z ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej, które przechodzą do zakresu działania Ministrów Energetyki i Energii Atomowej, Górnictwa oraz Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 27, poz. 155) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
Zarządzenie ustala warunki dostarczania energii elektrycznej przez zakłady energetyczne powołane do zawodowego dostarczania tej energii, zwane dalej "dostawcami", jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym, zwanym dalej "odbiorcami"
§  2.
1.
Dostarczanie energii elektrycznej następuje zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia, po zawarciu przez strony umowy na piśmie według wzorów umów ustalonych przez Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
2.
Umowa może być zawarta dopiero po spełnieniu wymagań określonych w przepisach w sprawie zasad przyłączania do wspólnej sieci elektrycznej urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej, wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117 i z 1976 r. Nr 12, poz. 71).
§  3.
1.
Odbiorców dzieli się na 3 grupy:

grupa I - odbiorcy z urządzeniami elektroenergetycznymi przyłączonymi na stałe do sieci elektrycznej o napięciu 1 kV i wyższym.

grupa II - odbiorcy z urządzeniami elektroenergetycznymi przyłączonymi na stałe do sieci elektrycznej o napięciu poniżej 1 kV,

grupa III - odbiorcy z urządzeniami elektroenergetycznymi przyłączonymi czasowo do sieci elektrycznej niezależnie od napięcia zasilania (np. przewoźne zespoły omłotowe, iluminacja miasta, cyrk i inne).

2.
Zaliczenia odbiorcy do określonej grupy dokonuje dostawca.

Obowiązki stron.

§  4.
1.
Dostawca jest obowiązany dostarczać energię elektryczną o częstotliwości 50 Hz i napięciu znamionowym określonym w umowie, z tym że w czasie ponad 15 minut:
1)
odchylenie częstotliwości nie może być większe niż + 0,2 Hz i - 0,5 Hz,
2)
odchylenie napięcia nie może być większe niż +/- 5%, a dla odbiorców grupy II i III na terenach wiejskich + 5% i - 10%, z wyjątkiem stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych resortu łączności, dla których odchylenie napięcia nie może być większe niż +/- 5%.
2.
Warunkiem utrzymania napięcia w granicach określonych w ust. 1 pkt 2 jest pobieranie przez odbiorcę mocy elektrycznej:
1)
której wielkość nie przekracza największego dopuszczalnego obciążenia określonego w umowie,
2)
przy współczynniku mocy nie mniejszym niż 0,86.
3.
Dopuszczalne odchylenia napięcia przy współczynniku mocy niższym od 0,86 określa umowa.
§  5.
Dostawca jest obowiązany do:
1)
bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nienormalną pracą urządzeń wspólnej sieci, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności obiektów związanych z obronnością kraju, obiektów użyteczności publicznej, obiektów o szczególnym znaczeniu, a także zakładów pracy o ruchu ciągłym,
2)
bezzwłocznego udzielania, na żądanie odbiorcy, informacji o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków dostarczania energii elektrycznej w razie występowania zakłóceń w jej dostarczaniu,
3)
uzgadniania z właściwymi terenowymi organami administracji państwowej terminów planowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla odbiorców grupy II oraz zawiadamiania odbiorców o tych przerwach za pomocą środków masowego przekazu lub w inny sposób przyjęty w danej miejscowości, nie później niż na 5 dni przed terminem przerwy,
4)
uzgadniania z odbiorcami zaliczonymi do grupy I planowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, z tym że:
a)
uzgodnienie dokładnej daty (dnia, godziny) przerwy powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed terminem przerwy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
b)
jeżeli dokładna data przerwy na 5 dni przed terminem wskazanym przez dostawcę nie będzie uzgodniona, wówczas dostawca ustala ją jednostronnie,
5)
uprzedzania odbiorców zaliczonych do grupy I, nie później niż na 24 godziny przed terminem przerwy, o konieczności przerwania dostarczania energii elektrycznej w celu wykonania nieprzewidzianych pilnych prac dla zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii, przy czym dostawca obowiązany jest ograniczyć przerwę w dostarczaniu energii elektrycznej do niezbędnego minimum i przeprowadzić prace w okresie uzgodnionym z odbiorcą,
6)
doprowadzenia do stanu pierwotnego, własnym staraniem i kosztem, terenu lub budynku odbiorcy po zakończeniu prac związanych z eksploatacją urządzeń dostawcy znajdujących się na terenie lub w budynku odbiorcy,
7)
uprzedzania na piśmie o zamierzonej zmianie napięcia lub rodzaju prądu oraz sposobu zasilania i systemu ochrony od porażeń odbiorców grupy II w terminie co najmniej rocznym, a odbiorców grupy I w terminie ustalonym przez zainteresowane strony.
§  6.
1.
Odbiorcy są obowiązani do:
1)
pobierania energii elektrycznej tylko do celów określonych w umowie oraz korzystania z niej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2)
przystosowania urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków pracy w razie przeprowadzania przez dostawcę w oznaczonych terminach zmiany napięcia lub rodzaju prądu oraz sposobu zasilania i systemu ochrony od porażeń, z tym że dostawcę obciąża przystosowanie i wymiana urządzeń o napięciu znamionowym 15 kV i wyższym, a o napięciu znamionowym 6-15 kV, jeżeli strony nie ustalają inaczej w umowie,
3)
utrzymywania urządzeń elektroenergetycznych w stanie odpowiadającym wymaganiom obowiązujących przepisów w sprawie budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
4)
zabezpieczenia przed zniszczeniem i uszkodzeniem przyrządów mierzących energię elektryczną i moc maksymalną w połączeniu z urządzeniami sterującymi, służących do rozliczeń między dostawcą a odbiorcą, zwanych dalej "licznikami", zainstalowanych w pomieszczeniach odbiorcy, oraz pokrywania strat z tytułu uszkodzeń tych liczników,
5)
zachowania w stanie nie naruszonym plomb nałożonych przez organy administracji miar oraz dostawcę na liczniki i inne urządzenia zainstalowane u odbiorcy,
6)
zapewnienia upoważnionym przedstawicielom dostawcy:
a)
dostępu do liczników,
b)
możności przeprowadzania kontroli dotrzymywania warunków umowy oraz prawidłowości rozliczeń,
c)
możności wykonania prac związanych z eksploatacją urządzeń dostawcy, znajdujących się na terenie lub w budynku odbiorcy,
7)
terminowego płacenia należności za energię elektryczną oraz innych należności przewidzianych przepisami taryfowymi.
2.
Jeżeli urządzenia elektroenergetyczne odbiorcy lub liczniki znajdują się poza pomieszczeniem odbiorcy, do przestrzegania przepisów ust. 1 pkt 3 do 6 obowiązany jest zarządca budynku (obiektu), w którym te urządzenia się znajdują.
3.
Odbiorcy zaliczeni do grupy II, obejmujący w posiadanie lokal lub obiekt z urządzeniami przyłączonymi do wspólnej sieci elektrycznej, są obowiązani do wystąpienia w ciągu 7 dni, licząc od daty objęcia lokalu (obiektu), o zawarcie umowy z dostawcą.

Rozliczenia.

§  7.
Rozliczenia z tytułu dostarczania energii elektrycznej są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami taryfowymi.
§  8.
1.
Podstawę do obliczenia należności za dostarczoną w okresie obliczeniowym energię elektryczną stanowią wskazania liczników zalegalizowanych i zaplombowanych przez organy administracji miar oraz zabezpieczonych plombami przez dostawcę, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.
2.
Jeżeli za pośrednictwem urządzeń elektroenergetycznych jednego odbiorcy - za zgodą tego odbiorcy i dostawcy - jest dostarczana energia elektryczna na potrzeby innych odbiorców, przy rozliczaniu z tym odbiorcą należy odpowiednio uwzględnić energię elektryczną zużytą przez innych odbiorców.
3.
Dostawca może wprowadzić obowiązek stosowania rozliczeń przy wykorzystaniu zaistalowanych liczników rejestrujących.
§  9.
1.
Terminy i sposób odczytywania wskazań liczników, formę rozliczeń oraz sposób inkasowania należności za energię elektryczną określa:
1)
umowa - dla odbiorców zaliczonych do grupy I oraz dla odbiorców zaliczonych do grupy II z urządzeniami elektroenergetycznymi o mocy zainstalowanej w odbiornikach 50 kW i większej,
2)
dostawca - dla odbiorców zaliczonych do grupy II z urządzeniami elektroenergetycznymi o mocy zainstalowanej w odbiornikach poniżej 50 kW i dla odbiorców zaliczonych do grupy III.
2.
Odbiorcy zaliczeni do grupy II, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązani do wnoszenia, na żądanie dostawcy i w terminach przez niego ustalonych, okresowych dwumiesięcznych opłat z tytułu należności za energię elektryczną. Okresowe dwumiesięczne opłaty, zwane dalej "opłatami zaliczkowymi", wnosi się w zryczałtowanej wysokości określonej przez dostawcę na podstawie ilości energii elektrycznej zużytej przez danego odbiorcę lub grupę odbiorców w okresie ubiegłym. Na wniosek odbiorcy dostawca jest obowiązany do sprostowania wysokości opłat zaliczkowych, jeżeli różni się ona więcej niż o 20% od przeciętnej należności za energię elektryczną faktycznie zużywaną w okresie obliczeniowym. Ostateczne rozliczenie należności za energię elektryczną, uwzględniające wskazania liczników oraz wniesione opłaty zaliczkowe, powinno być dokonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
3.
Napłata lub niedopłata, wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, uwzględniana będzie według następujących zasad:
1)
nadpłata podlega zaliczeniu na poczet ustalonych na najbliższy okres obliczeniowy opłat zaliczkowych, chyba że odbiorca w terminie 7 dni od zawiadomienia go o nadpłacie zażąda jej zwrotu w całości,
2)
niedopłata doliczana jest do pierwszej, ustalonej dla najbliższego okresu obliczeniowego, opłaty zaliczkowej; w uzasadnionych wypadkach dostawca może uwzględnić kwotę niedopłaty w więcej niż jednej opłacie zaliczkowej, ustalonej dla danego okresu obliczeniowego.
4.
Odbiorcy, o których mowa w ust. 2, mogą za zgodą dostawcy i w terminach określonych przez dostawcę opłacać należności w kwocie odpowiadającej rzeczywistemu zużyciu energii elektrycznej, obliczanemu na podstawie wskazań liczników odczytywanych przez odbiorcę, w dniu wpłaty lub w dniu poprzedzającym wpłatę.
5.
O wszelkich zmianach formy rozliczeń z tytułu dostarczania energii elektrycznej oraz terminów i sposobu odczytywania wskazań liczników dostawca jest obowiązany zawiadomić odbiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 2, za pośrednictwem przedstawiciela dostawcy (przy doręczaniu ostatniego rachunku przed zmianą) albo za pomocą środków masowego przekazu lub w inny sposób przyjęty w danej miejscowości
§  10.
1.
Z zastrzeżeniem przepisu ust. 2 liczniki dla odbiorców energii elektrycznej dostarcza, instaluje, wymienia, konserwuje, zgłasza do legalizacji, zabezpiecza plombami i kontroluje dostawca energii elektrycznej. Dostawca zabezpiecza plombami i kontroluje przekładniki pomiarowe dostarczone własnym kosztem i staraniem odbiorcy, jeżeli strony nie ustalą inaczej w umowie.
2.
U odbiorców zaliczonych do grup I i III przyłączonych do sieci o napięciu 1 kV i wyższym liczniki określone przez dostawcę nabywa, instaluje, wymienia, konserwuje i zgłasza do legalizacji własnym kosztem i staraniem odbiorca energii elektrycznej.
3.
Po zakończeniu okresu dostarczania energii elektrycznej lub w razie wymiany licznika w okresie dostarczania energii elektrycznej dostawca jest obowiązany pozostawić odbiorcy dokument zawierający dane tabliczki znamionowej oraz podający stan wskazań licznika w chwili odłączenia.
§  11.
1.
Odbiorca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić dostawcę o:
1)
zauważonych objawach wadliwego działania lub uszkodzenia liczników oraz o zerwaniu lub uszkodzeniu plomb nałożonych na liczniki przez organ administracji miar oraz dostawcę,
2)
innych okolicznościach mających wpływ na obliczenie należności za moc i energię elektryczną.
2.
Odbiorca ma prawo żądać od dostawcy sprawdzenia prawidłowości działania liczników.
3.
Zawiadomienie lub zgłoszenie żądania nie zwalnia odbiorcy od obowiązku płacenia bieżących należności za moc i energię elektryczną.
§  12.
Jeżeli odbiorca zawiadomi dostawcę o zauważonych objawach wadliwego działania lub uszkodzenia liczników albo zażąda sprawdzenia prawidłowości działania liczników, dostawca jest obowiązany:
1)
w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przeprowadzić kontrolę zainstalowanych u odbiorcy liczników,
2)
w razie potrzeby lub na żądanie odbiorcy dokonać wymiany zakwestionowanych liczników i sprawdzić je w laboratorium licznikowym.
§  13.
1.
Sprawdzenie liczników w laboratorium licznikowym powinno odbywać się w obecności pracownika upoważnionego przez organ administracji miar.
2.
Protokól sprawdzenia licznika powinien być doręczony odbiorcy w ciągu 21 dni od dnia wymontowania zakwestiowanego licznika.
3.
Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia licznika jedynie wówczas, gdy licznik był sprawdzony w laboratorium na żądanie odbiorcy i nie stwierdzono błędu wskazań większego od określonego przepisami dla danej klasy dokładności lub innych wad powodujących nieprawidłowe działanie licznika.
§  14.
1.
Sprostowanie rachunku wskutek stwierdzenia nieprawidłowości działania licznika lub błędnego odczytania jego wskazań u odbiorców zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, obejmuje okres pobierania energii elektrycznej od początku okresu obliczeniowego, w którym stwierdzono nieprawidłowości lub błędy. Jeżeli w ciągu tego okresu dokonano kontroli wskazań licznika lub też istnieją dowody, że wadliwe działanie licznika trwało krócej, sprostowanie rachunku powinno objąć odpowiednio krótszy okres.
2.
W razie stwierdzenia błędnego odczytywania wskazań licznika lub nieprawidłowego jego działania u odbiorców zaliczonych do grup I i III lub odbiorców zaliczonych do grupy II, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, sprostowanie rachunku obejmuje okres pobierania energii elektrycznej od początku okresu obliczeniowego, w którym stwierdzono błędy lub nieprawidłowości. Jeżeli dostawca lub odbiorca udowodni, że błędy lub nieprawidłowości, o których mowa wyżej, występowały przez dłuższy okres, sprostowanie rachunku powinno objąć cały ten okres z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń.
3.
Podstawą rozliczenia przy sprostowaniu rachunku jest wielkość błędu wskazań licznika, a jeżeli określenie tego błędu nie jest możliwe, podstawę rozliczeń stanowi średniodobowa liczba kilowatogodzin, obliczona na podstawie sumy kilowatogodzin prawidłowo wykazanych przez licznik w poprzedzającym lub następującym (w odniesieniu do nowego odbiorcy) okresie obliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy sprostowanie rachunku. Na wniosek odbiorcy dostawca uwzględni w obliczeniach poprawki, których słuszność została przez odbiorcę udowodniona.
§  15.
Zmiana wysokości należności wskutek innych okoliczności niż określone w § 14 ust. 1 i 2, jeżeli przepisy taryfowe nie stanowią inaczej, następuje:
1)
od pierwszego okresu obliczeniowego po zawiadomieniu dostawcy przez odbiorcę o tych okolicznościach,
2)
za cały okres przed upływem przedawnienia roszczeń, jeżeli dostawca stwierdzi istnienie okoliczności mających wpływ na podwyższenie opłat taryfowych, o których odbiorca nie zawiadomił dostawcy zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2.
§  16.
1.
W razie stwierdzenia przez dostawcę:
1)
pobierania energii elektrycznej bez zawarcia umowy z dostawcą,
2)
pobierania energii elektrycznej z całkowitym lub częściowym pominięciem licznika,
3)
uszkodzenia licznika z winy odbiorcy, jeżeli uszkodzenie to umożliwia nielegalne pobieranie energii, a odbiorca nie zawiadomił o tym dostawcy zgodnie z przepisem § 11 ust. 1,

odbiorca jest obowiązany opłacić należność za energię elektryczną w wysokości obliczonej według zasad określonych w ust. 2

2.
Należność za energię elektryczną pobieraną w sposób określony w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w razie uszkodzenia licznika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, oblicza się:
1)
dla odbiorców zaliczonych do grupy I - według zasad i stawek ustalonych w przepisach taryfowych za cały udowodniony okres nielegalnego pobierania energii, z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń, a jeżeli okresu nielegalnego pobierania energii nie można ustalić, za okres jednego roku,
2)
dla odbiorców zaliczonych do grup II i III będących jednostkami gospodarki uspołecznionej - w wysokości opłaty ryczałtowej ustalonej w przepisach taryfowych, bez względu na okres nielegalnego pobierania energii,
3)
dla odbiorców zaliczonych do grup II i III, nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej:
a)
w wysokości opłaty ryczałtowej ustalonej w przepisach taryfowych, jeżeli okresu nielegalnego pobierania energii nie można ustalić lub jeżeli nie przekracza on jednego roku,
b)
w wysokości trzykrotnej opłaty ryczałtowej ustalonej w przepisach taryfowych, jeżeli udowodniony okres nielegalnego pobierania energii przekracza jeden rok.

Warunki wstrzymania dostarczania energii elektrycznej.

§  17.
1.
Dostawca może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w razie:
1)
pobierania energii elektrycznej bez zawarcia umowy z dostawcą,
2)
pobierania energii elektrycznej z całkowitym lub częściowym pominięciem licznika,
3)
gdy odbiorca zaliczony do grupy II, obejmujący w posiadanie lokal lub obiekt z urządzeniami przyłączonymi do wspólnej sieci elektrycznej, nie wystąpi w terminie określonym w § 6 ust. 3 o zawarcie umowy z dostawcą,
4)
gdy kontynuowanie dostarczania energii elektrycznej, ze względu na stan techniczny urządzeń odbiorcy, może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego albo zagrożenie pożarem lub wybuchem,
5)
nieuiszczenia należności za energię elektryczną,
6)
nieuiszczenia rat opłaty elektryfikacyjnej,
7)
dwukrotnego (w odstępie dwudniowym) celowego niedopuszczenia upoważnionego przedstawiciela dostawcy do licznika lub niedopuszczenia do innych urządzeń dostawcy, znajdujących się na terenie lub w budynku odbiorcy,
8)
pobieranie energii elektrycznej w sposób zakłócający dostarczanie tej energii innym odbiorcom,
9)
pobierania energii elektrycznej w sposób zagrażający urządzeniom dostawcy,
10)
niezawiadomienia przez odbiorcę o uszkodzeniu liczników albo o zerwaniu lub uszkodzeniu plomb nałożonych na liczniki przez organ administracji miar oraz dostawcę,
11)
stwierdzenia pobierania energii elektrycznej niezgodnie z umową.
2.
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić:
1)
natychmiast - w wypadkach wymienionych w pkt 1, 2, 4, 8, 9 i 10,
2)
po upływie 14 dni od doręczenia odbiorcy rachunku lub od terminu płatności rachunku okresowego - w wypadku wymienionym w pkt 5,
3)
na wniosek właściwego terenowego organu administracji państwowej - w wypadku wymienionym w pkt 6,
4)
po upływie 14 dni od doręczenia odbiorcy zawiadomienia lub blankietu umowy - w wypadkach wymienionych w pkt 3, 7 i 11.
3.
W wypadkach określonych w ust. 1 wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz niektórych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych następuje zgodnie z porozumieniem dostawcy z właściwym organem (jednostką nadrzędną odbiorcy) w resorcie obrony narodowej i w resorcie spraw wewnętrznych.
4.
Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się z powodu zalegania z zapłatą należności za energię elektryczną dostarczaną dla obiektów związanych z obronnością kraju, obiektów użyteczności publicznej oraz dla obiektów o szczególnym znaczeniu, jak również za energię elektryczną niezbędną do utrzymania w ruchu odbiorników, których działanie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub urządzeń. Dostawca jest obowiązany jednak zawiadomić niezwłocznie jednostkę nadrzędną odbiorcy zalegającego z zapłatą należności za energię elektryczną oraz podjąć niezbędne działanie zmierzające do wyegzekwowania od odbiorcy zaległych należności za energię elektryczną.
5.
O wstrzymaniu dostarczania energii elektrycznej na potrzeby jednostek gospodarki uspołecznionej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, dostawca jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie jednostkę nadrzędną odbiorcy.

Przepisy końcowe.

§  18.
Warunki dostarczania energii elektrycznej z elektrowni przemysłowych do wspólnej sieci elektrycznej, jak również zasady i warunki wymiany energii elektrycznej pomiędzy zakładami energetycznymi powołanymi do zawodowego dostarczania tej energii określają odrębne przepisy.
§  19.
1.
Umowy o dostarczanie energii elektrycznej zawarte zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.
2.
Umowy z odbiorcami zaliczonymi do II grupy, którzy zgodnie z ich wnioskami opłacać będą należności za energię elektryczną w sposób określony § 9 ust. 3, powinny być uzupełnione w drodze zawarcia aneksu do umowy według wzoru ustalonego przez Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
§  20.
1.
System rozliczeń za energię elektryczną, o którym mowa w § 9 ust. 2, będzie wprowadzany sukcesywnie w okresie do końca 1980 r.
2.
Do czasu wprowadzenia systemu rozliczeń, o którym mowa w ust. 1, dla odbiorców zaliczonych do grupy II z urządzeniami elektroenergetycznymi o mocy zainstalowanej w odbiornikach poniżej 50 kW dopuszcza się określanie przez dostawcę wysokości opłat z tytułu należności za energię elektryczną na podstawie zużycia tej energii, przewidywanego na podstawie jej rzeczywistego zużycia w okresie bezpośrednio poprzedzającym bieżący okres obliczeniowy, z ewentualnym uwzględnieniem zmian sezonowych.
3.
W okresie wdrażania systemu rozliczeń, o których mowa w ust. 1, dostawca jest obowiązany zapewnić wzmożone kontrole wskazań liczników oraz prawidłowości rozliczeń.
§  21.
Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 8 października 1970 r. w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej (Monitor Polski z 1970 r. Nr 37, poz. 279 i z 1976 r. Nr 6, poz. 31).
§  22.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 1978 r.
* Z dniem 1 czerwca 1984 r. przepisy zarządzenia stosuje się, o ile nie są sprzeczne z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz.U.84.21.96) - zgodnie z art. 45 ust. 2 powołanej ustawy.

Z dniem 5 grudnia 1997 r. przepisy zarządzenia stosuje się, o ile nie są sprzeczne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.97.54.348) - zgodnie z art. 70 ust. 1 powołanej ustawy.