Warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunki i tryb przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.

Monitor Polski

M.P.1985.29.200

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1988 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
z dnia 29 czerwca 1985 r.
w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunków i trybu przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181) zarządza się, co następuje:
1.
Osoby pragnące korzystać z kąpieli i pływania w wodach otwartych oraz z wodnego sprzętu sportowego i turystycznego, do korzystania z którego nie są wymagane odrębne uprawnienia, są zobowiązane do posiadania karty pływackiej.
2.
Osoby nie posiadające kart pływackich mogą kąpać się w wodach otwartych tylko w miejscach wyznaczonych lub w kąpieliskach i pływalniach.
3.
Dzieci w wieku do lat 7 mogą kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
1.
Kąpieliskiem jest wydzielony obszar wodny, przystosowany w sposób trwały lub prowizoryczny do bezpiecznego korzystania z kąpieli i pływania.
2.
Pływalnią jest sztuczny zbiornik wodny (basen), przystosowany do bezpiecznego korzystania z kąpieli i pływania.
3.
Szczegółowe warunki organizowania kąpielisk i pływalni oraz imprez pływackich określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
4.
Ustala się ramowy regulamin kąpieliska i pływalni odkrytej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
5.
Ustala się ramowy regulamin pływalni krytej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
1. 1
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, zwane dalej "terenowymi organami", są zobowiązane do:
1)
wyznaczania i zagospodarowania miejsc w wodach otwartych ogólnie dostępnych w celu umożliwienia kąpieli,
2)
zapewnienia informacji o miejscach wyznaczonych do kąpieli, kąpieliskach i pływalniach,
3)
oznakowania miejsc objętych zakazem kąpieli oraz miejsc, w których kąpiel jest niebezpieczna,
4)
podejmowania decyzji o zamknięciu kąpielisk lub pływalni nie odpowiadających wymaganiom określonym w instrukcji, o której mowa w § 2 ust. 3.
2.
Terenowe organy realizują obowiązki określone w ust. 1 w porozumieniu z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zwanym dalej "WOPR".
3.
Obowiązki, o których mowa w ust. 1, na terenach będących w zarządzie organów wojskowych realizują właściwi dowódcy jednostek wojskowych.
1.
Zakazami kąpieli powinny być objęte wszystkie wody otwarte, w których kąpiel jest niebezpieczna, a w szczególności:
1)
położone przy obiektach hydrotechnicznych, jak:
-
śluzy, jazy, mosty, ujęcia wód, budowle regulacyjne itp.,
2)
obszary portów,
3)
szlaki żeglowne,
4)
wody o silnym zanieczyszczeniu (III klasa czystości i poza klasą),
5)
odcinki rzek i kanałów o prędkości nurtu powyżej 1 m/s lub w miejscach występowania wirów i prądów wstecznych.
2.
Wody otwarte objęte zakazem kąpieli należy oznaczyć odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.
3.
Miejsca niebezpieczne w wodach otwartych, w których kąpiel jest dozwolona, oznacza się znakiem ostrzegawczym, wskazującym przyczynę niebezpieczeństwa.
4.
Wykaz znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz ich wzory określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
5.
Znaki zakazu oraz ostrzegawcze obowiązują w promieniu podanym na obrzeżu znaku, licząc w metrach od miejsca ustawienia znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, znak obowiązuje na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.
1.
Ustala się następujące rodzaje kart pływackich:
1)
karta pływacka dla osób w wieku powyżej 18 lat,
2)
ulgowa karta pływacka dla osób poniżej 18 lat oraz dla żołnierzy służby zasadniczej,
3)
specjalna karta pływacka.
2.
Wzory kart pływackich określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
1.
Kartę pływacką i ulgową kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:
1)
przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200 m w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m na plecach, albo przepłynięcie z prądem wody dystansu 400 m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m na plecach,
2)
wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,
3)
przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody.
2.
Karta pływacka osoby niepełnoletniej ważna jest po poświadczeniu przez jednego z rodziców lub opiekunów. Poświadczenie następuje przez złożenie podpisu na odwrocie karty pływackiej.
1.
Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba pełnoletnia, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zda egzamin obejmujący:
1)
przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 1500 m i wykazanie znajomości co najmniej dwóch stylów, w tym przepłynięcie minimum 200 m stylem grzbietowym,
2)
wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m
3)
przepłynięcie pod lustrem wody 15 m z nurkowaniem na głębokości 3 m,
4)
wykazanie znajomości uprawnień i obowiązków posiadacza specjalnej karty pływackiej.
2.
Specjalną kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat, oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu, potwierdzoną dokumentem właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego.
1.
Egzaminy na karty pływackie przeprowadzają upoważnieni ratownicy WOPR.
2.
Posiadanie uprawnień ratownika WOPR, trenera lub instruktora pływania jest równoznaczne z posiadaniem karty pływackiej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.
1.
Karta pływacka upoważnia do pływania w wodach otwartych nie strzeżonych w odległości do 50 m od brzegu, z wyjątkiem miejsc zakazanych do kąpieli.
2.
Specjalna karta pływacka upoważnia do pływania w wodach otwartych nie strzeżonych, bez względu na odległość od brzegu, z wyjątkiem miejsc zakazanych do kąpieli. Posiadacz specjalnej karty pływackiej obowiązany jest pływać w specjalnym czepku pływackim, tzw. "żółtym czepku", oraz mieć przy sobie w czasie pływania specjalną kartę pływacką.
1.
Osoba, która ukończyła 10 lat i posiada kartę pływacką, oraz osoba, która posiada specjalną kartę pływacką, może pływać na statkach sportowych i turystycznych na wodach śródlądowych i morskich, chyba że szczególne przepisy uzależniają pływanie na danym akwenie lub statku od posiadania innych dokumentów.
2.
Pełnoletni posiadacz karty pływackiej może zabrać na statek sportowy lub turystyczny jedną osobę nie posiadającą karty pływackiej lub nie umiejącą pływać, jeżeli osoba ta ma założony na siebie sprzęt zabezpieczający.
(skreślony).
Do kontrolowania osób pływających w wodach otwartych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych i kąpielisk, uprawnieni są:
1)
funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej,
2)
patrole Wojsk Ochrony Pogranicza,
3)
przedstawiciele inspektoratów żeglugi śródlądowej i urzędów morskich,
4)
upoważnieni przedstawiciele WOPR.
1.
Kierownicy ośrodków wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodami zapewnią:
1)
zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający kąpiel oraz wyznaczą miejsca przeznaczone do kąpieli dla osób nie umiejących pływać,
2)
oznakowanie wszystkich obszarów wodnych i miejsc, w których kąpiel jest niebezpieczna oraz zakazana,
3)
przestrzeganie przepisów określających:
a)
bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą,
b)
zasady żeglugi sportowej i turystycznej na wodach śródlądowych i morskich,
c)
wynajmowanie i używanie pływającego sprzętu wodnego.
2.
Dla ośrodków, o których mowa w ust. 1, położonych na terenach ze sobą sąsiadujących lub znajdujących się w pobliżu może być urządzone kąpielisko wspólne.
Kierownicy kolonii, obozów i innych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk lub pływalni, zapewnią:
1)
zapoznanie uczestników z regulaminem danego obiektu oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,
2)
uzgodnienie z kierownikiem obiektu warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub pływalni, zapewniającego bezpieczeństwo uczestnikom.
Upoważnieni przedstawiciele WOPR są uprawnieni do wstępu na teren ośrodków, kolonii i obozów położonych nad wodami oraz na teren pływalni w celu przeprowadzenia kontroli, a także do:
1)
występowania z wnioskami do kierowników ośrodków, kolonii, obozów i pływalni o usunięcie uchybień stwierdzonych w toku kontroli,
2)
występowania do terenowych organów z wnioskami o spowodowanie usunięcia uchybień albo zamknięcia kąpieliska lub pływalni.
Organizatorzy imprez na wodach otwartych zapewniają dyżur:
1)
lekarza medycyny oraz co najmniej dwóch ratowników,
2)
co najmniej dwóch płetwonurków, jeżeli głębokość wody przekracza 4 m lub woda jest nieprzezroczysta.
1.
Organizatorzy maratonów pływackich na wodach otwartych zapewnią:
1)
zespół ratowniczy w składzie: lekarz medycyny, starszy ratownik i dwaj płetwonurkowie, przy czym zespół ten powinien przebywać w łodzi motorowej na trasie maratonu,
2)
każdemu uczestnikowi maratonu asekurację przez ratownika przebywającego w łodzi wiosłowej oznaczonej numerem odpowiadającym numerowi startowemu zawodnika.
2.
Maratonem pływackim jest impreza pływacka, polegająca na przepłynięciu dystansu przekraczającego 3 kilometry.
Kierownicy szkolenia pływackiego na wodach otwartych zapewnią:
1)
ratownika,
2)
asekurację z łodzi wiosłowych lub motorowych w liczbie co najmniej jedna łódź na każde 5 osób.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 28 lipca 1975 r. w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich (Monitor Polski Nr 24, poz. 156 i z 1982 r. Nr 5, poz. 31),
2)
zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz wypoczywających nad wodą (Monitor Polski Nr 16, poz. 127).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INSTRUKCJA

W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ORGANIZOWANIA KĄPIELISK I PŁYWALNI ORAZ IMPREZ PŁYWACKICH

Przepisy ogólne.

§  1.
W kąpieliskach i pływalniach w okresie ich otwarcia należy zapewnić:
1)
dyżury ratowników oraz wyposażenie w sprzęt ratunkowy,
2)
wyraźne oznaczenie miejsc do kąpieli, w tym strefy dla osób nie umiejących pływać,
3)
miejsce dla ratowników, umożliwiające stałą obserwację osób kąpiących się i korzystających ze sprzętu wodnego.
§  2.
1.
W każdym kąpielisku i pływalni powinien być umieszczony na widocznym miejscu regulamin.
2.
Regulamin powinien być umieszczony na tablicy o minimalnych wymiarach 120 cm x 70 cm i sporządzony literami wielkości nie mniejszej niż 1 cm.
§  3.
1.
Korzystanie z kąpieliska i pływalni może odbywać się w grupach zorganizowanych lub indywidualnie.
2.
Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół liczący do 15 osób, uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem trenera pływania, instruktora pływania, ratownika lub nauczyciela wychowania fizycznego.
§  4.
Kąpieliska i pływalnie muszą być wyposażone w następujące środki pierwszej pomocy medycznej:
1)
sprzęt medyczny:
a)
aparat do sztucznego oddychania 1 szt.,
b)
inhalator tlenowy przenośny 1 szt.,
c)
nożyczki opatrunkowe proste i zakrzywione 2 szt.,
d)
opaska uciskowa rurkowa lub szeroka taśma gumowa 1 szt.,
e)
rurka ustno-gardłowa (podwójna) 1 szt.,
f)
szpatułki drewniane 10 szt.,
g)
szyny Kramera 3 szt.,
h)
kieliszek do leków 1 szt.,
i)
termometr 1 szt.,
2)
leki:
a)
amoniak w płynie 20 g,
b)
hemostin w aerozolu 1 opak.,
c)
krople nasercowe 1 opak.,
d)
krople walerianowe 1 opak.,
e)
krople żołądkowe 1 opak.,
f)
pyralgina (w tabletkach) 1 opak.,
g)
jodyna 1 opak.,
h)
spirytus salicylowy 1 opak.,
i)
woda utleniona 1 opak.,
3)
materiały opatrunkowe:
a)
agrafki 6 szt.,
b)
chustki trójkątne 3 szt.,
c)
gaza wyjałowiona 15 opak.,
d)
lignina 10 opak.,
e)
opaska gazowa 10 szt.,
f)
opaska elastyczna 4 szt.,
g)
opatrunek indywidualny wyjałowiony 10 szt.,
h)
prestoplast lub poloplast 10 szt.

Kąpieliska.

§  5.
1.
Kąpielisko należy lokalizować tak, aby miało dogodnie ukształtowany brzeg oraz dobre nasłonecznienie. Szybkość prądu w obrębie kąpieliska zorganizowanego nad wodami bieżącymi nie powinna przekraczać 1 m/sek.
2.
Lokalizacja kąpieliska następuje po zasięgnięciu opinii WOPR i w uzgodnieniu z właściwym terenowym organem oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a lokalizacja kąpieliska w wodach morskich - ponadto z właściwym urzędem morskim.
§  6.
1.
Na terenach kąpielisk, w czasie ich otwarcia, należy zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli przez wywieszanie odpowiednich flag.
2.
Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:
1)
flaga biała - kąpiel dozwolona,
2)
flaga czerwona - kąpiel zakazana.
3.
Flagę czerwoną wywiesza się w szczególności, gdy:
1)
temperatura wody wynosi poniżej 14oC,
2)
widoczność jest ograniczona do 50 m,
3)
szybkość wiatru przekracza 5o w skali Beauforta,
4)
występuje fala powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami,
5)
występują silne prądy wsteczne.
§  7.
1.
Kąpieliska mogą być zorganizowane lub prowizoryczne.
2.
Kąpieliskiem zorganizowanym jest wydzielony obszar wodny przy plaży, na stałe przystosowany do kąpieli i pływania, z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi strefami kąpieli, wyposażony w urządzenia sanitarne, natryski, szatnie, pomosty oraz inne urządzenia.
3.
Kąpieliskiem prowizorycznym jest wydzielony obszar wodny przy plaży, przystosowany do sezonowego wykorzystywania, z miejscem do kąpieli i pływania prowizorycznie oznakowanym, wyposażony w urządzenia sanitarne.
§  8.
W kąpielisku zorganizowanym należy:
1)
zapewnić kontrolę lustra wody przez ratowników z brzegu i od strony wody (z łodzi ratunkowych lub stacjonarnych punktów ratowniczych na wodzie),
2)
trwale oznaczyć strefy dla umiejących i dla nie umiejących pływać, a w szczególności:
a)
strefy dla nie umiejących pływać o głębokości wody nie większej niż 120 cm - bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym za bojami powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nie przekraczającej 130 cm,
b)
strefy dla umiejących pływać o głębokości wody do 4 m - bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym odległość ich od strefy dla nie umiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m,
3)
wydzielić brodzik dla dzieci w miejscu, w którym istnieją ku temu odpowiednie warunki (piaszczyste i płaskie dno oraz stojąca woda o głębokości do 40 cm), oznaczyć go linią z pływakami oraz otoczyć siatką sięgającą do dna,
4)
zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza,
5)
wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe),
6)
ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych.
§  9.
1.
Kąpielisko zorganizowane powinno być wyposażone w wieże obserwacyjne lub podwyższone pomosty dla ratowników, sieć łączności przewodowej lub bezprzewodowej (wewnętrznej i z możliwością bezpośredniego łączenia się z pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką Milicji Obywatelskiej).
2.
Kąpielisko zorganizowane powinno być wyposażone w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przeznaczone dla ratowników WOPR:
1)
łodzie ratunkowe:
a)
motorowe - jedna na każde 400 m linii brzegowej,
b)
wiosłowe - jedna na każde 100 m linii brzegowej,
2)
koła ratunkowe z linką długości 25 m i średnicy 6-8 mm - jedno na 50 m linii brzegowej, zawieszone na słupkach w pobliżu lustra wody,
3)
bosaki ratunkowe,
4)
liny asekuracyjne z kołowrotkiem, długości minimum 80 m, na każdym stanowisku ratowniczym (w kąpieliskach morskich jedna na każde 100 m linii brzegowej),
5)
tuby słuchowe lub elektroakustyczne na wszystkich stanowiskach ratowniczych od strony lądu i wody,
6)
tablice zawierające aktualne informacje o temperaturze wody i powietrza,
7)
sygnalizację alarmową,
8)
pomieszczenie na sprzęt ratunkowy, pomocniczy i osobisty ratowników - jedno na 200 m linii brzegowej,
9)
środki łączności między stanowiskami ratowniczymi - przewodowe lub bezprzewodowe (radiowe),
10)
rzutki ratunkowe z linką długości co najmniej 25 m i średnicy 6-8 mm,
11)
sprzęt do nurkowania (zestaw ABC - płetwy, maska, fajka),
12)
lornetki,
13)
nosze ratunkowe.
§  10.
1.
W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa w kąpielisku prowizorycznym należy:
1)
zapewnić stałą kontrolę lustra wody przez ratowników,
2)
oznaczyć strefy dla umiejących i dla nie umiejących pływać,
3)
wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
4)
ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych.
2.
Kąpielisko prowizoryczne powinno być wyposażone w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy:
1)
łodzie wiosłowe - jedna na 100 m linii brzegowej,
2)
koła ratunkowe z linką - jedno na 50 m linii brzegowej,
3)
linę asekuracyjną długości minimum 80 m,
4)
słuchowy sygnał alarmowy,
5)
rzutki ratunkowe z linką długości co najmniej 25 m i średnicy 6-8 mm,
6)
lornetkę.

Pływalnie.

§  11.
W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa na pływalniach należy:
1)
zapewnić stałą służbę ratowniczą,
2)
zapewnić stałą obserwację przez ratowników lustra wody oraz osób znajdujących się na terenie obiektu,
3)
oznaczyć głębokość wody w sposób trwały i widoczny,
4)
zapewnić trwałe ogrodzenie pływalni odkrytej,
5)
zapewnić bezpośrednią łączność telefoniczną z pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką Milicji Obywatelskiej,
6)
zapewnić zamykanie pływalni, gdy nie dyżuruje służba ratownicza.
§  12.
Pływalnia powinna być wyposażona w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy:
1)
koła ratunkowe z linką długości co najmniej 25 m i średnicy 6-8 mm,
2)
żerdzie długości co najmniej 4 m,
3)
rzutki ratunkowe.

Służba ratownicza WOPR.

§  13. 3
Niezbędną liczbę ratowników na pływalniach krytych, odkrytych i kąpieliskach ustala sie dla każdego obiektu terenowy organ administracji państwowej właściwy do spraw kultury fizycznej i turystyki stopnia podstawowego, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego WOPR.
§  14.
1.
Do podstawowych obowiązków ratowników należy:
1)
pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej,
2)
kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
3)
kontrola stref dla umiejących i dla nie umiejących pływać,
4)
wywieszanie na maszcie flag informacyjnych odpowiedniego koloru,
5)
sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych (syrena, gong, gwizdek) przekroczeń obowiązkowego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach - także nadchodzącej burzy,
6)
reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pływalni,
7)
wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych),
8)
sprawdzanie ochranianego obiektu i kontrolowanie głębokości wody przed rozpoczęciem i po zakończeniu dyżuru, a w razie potrzeby przesunięcie stref lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,
9)
oczyszczanie powierzchni wody i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,
10)
przygotowanie sprzętu ratowniczego i pomocniczego przed rozpoczęciem dyżuru oraz jego zabezpieczenie i konserwacja po zakończeniu dyżuru,
11)
przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
12)
bieżące prowadzenie dziennika pracy.
2.
Młodszy ratownik wodny może wykonywać swoje obowiązki wyłącznie pod nadzorem ratownika wyższego stopnia, z tym że liczba młodszych ratowników wodnych nie może przekroczyć 50% stanu osobowego kadry ratowniczej.
3.
Ratownicy podczas dyżurów pełnią służbę na stanowiskach usytuowanych na lądzie bądź na wodzie. Na stanowiskach nie powinny przebywać osoby postronne. Stanowiska usytuowane na lądzie powinny być w sposób wyraźny wydzielone z otoczenia.
4.
Ratownik powinien być ubrany w jednolity ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem "WOPR" i w czapkę ratownika oraz mieć przy sobie gwizdek.
§  15.
Łodzie ratunkowe powinny być trwale oznakowane napisem "WOPR" na burtach oraz wyposażone w:
1)
koło ratunkowe z linką długości co najmniej 25 m i średnicy 6-8 mm,
2)
rzutkę ratunkową z linką długości co najmniej 25 m i średnicy 6-8 mm,
3)
zaburtową linkę ratunkową długości co najmniej 25 m i średnicy 6-8 mm,
4)
tubę głosową lub elektroakustyczną,
5)
kotwicę,
6)
sprzęt medyczny pierwszej pomocy,
7)
gaśnice (dotyczy wyłącznie łodzi motorowych).
§  16.
Stanowisko ratownicze powinno być wyposażone w:
1)
sprzęt do nurkowania (zestaw ABC - płetwy, maska, fajka),
2)
lornetkę,
3)
radiotelefon,
4)
rzutkę ratunkową z linką długości co najmniej 25 m i średnicy 6-8 mm,
5)
sprzęt medyczny pierwszej pomocy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RAMOWY REGULAMIN KĄPIELISKA I PŁYWALNI ODKRYTEJ*) **)

1. Kąpielisko jest obiektem ..........................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

2. Kąpielisko jest otwarte ...........................................................................................

(dni i godziny otwarcia)

3. Do korzystania z kąpieliska uprawnione są osoby mające bilet wstępu, abonament lub kartę wolnego wstępu.**).

4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.

6. Na terenie kąpieliska czynne są:

...................................................................................................................................

(np. wypożyczalnia sprzętu wodnego, leżaków, sauna)

7. Korzystanie z

.....................................................................następuje za osobną opłatą.

(np. sprzętu wodnego)

8. Wydanie ........................ następuje na podstawie kaucji lub dowodu tożsamości**).

(np. sprzętu wodnego)

Wypożyczanie sprzętu wodnego następuje za okazaniem ważnej karty pływackiej.

9. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie do depozytu, kierownictwo kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności.

10. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska ..................................... ...............................................................................................................................................

(z wyjątkiem np. ogrodzonej płyty wokół niecki basenu kąpielowego)

11. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

12. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

13. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem "WOPR" i czapkę ratownika.

14. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.

15. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

1) przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie umieją pływać,

2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,

3) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

4) korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w ust. 11,

5) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

a) zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,

b) wchodzić na wieżę i skakać z niej do wody,

c) leżakować i biegać po pomostach,

d) zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska.

6) niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona.

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

17. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

18. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel za osobną opłatą**).

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi kąpieliska; książka skarg i wniosków znajduje się w kasie kąpieliska.

______

*) W regulaminie pływalni wyraz "kąpielisko" należy zastąpić wyrazem "pływalnia", a w ust. 15 pominąć pkt 6.

**) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RAMOWY REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ

1. Pływalnia kryta jest obiektem........................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

2. Pływalnia kryta jest otwarta........................................................................................

(dni i godziny otwarcia)

3. Z pływalni mogą korzystać:

1) grupowo - osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

2) indywidualnie - osoby umiejące pływać.

4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.

5. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.

6. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie na pływalni jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach.

7. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie zawodów - karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

8. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.

9. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.

10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym (trampki, tenisówki lub obuwie podobne).

11. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

12. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

13. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

14. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.

16. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

1) wchodzić do wody bez zezwolenia,

2) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,

3) wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,

4) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,

5) hałasować,

6) wprowadzać psów lub innych zwierząt.

17. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających.

18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

19. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.

20. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.

21. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.

22. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.).

23. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 20 min. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona.

24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

27. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

28. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w ......................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ ZNAKÓW ZAKAZU, OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH ORAZ ICH WZORY

I.

 Znaki zakazu.

§  1.
1.
Znaki zakazu wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczynę.
2.
Znakami zakazu są:
1)
znak "kąpiel wzbroniona" (wzór - rys. I-1 pominięty),
2)
znak "kąpiel wzbroniona - szlak żeglowny" (wzór - rys. I-2 pominięty),
3)
znak "kąpiel wzbroniona - most" (wzór - rys. I-3 pominięty),
4)
znak "kąpiel wzbroniona - spiętrzenie wody" (wzór - rys. I-4 pominięty),
5)
znak "kąpiel wzbroniona - woda skażona" (wzór - rys. I-5 pominięty),
6)
znak "kąpiel wzbroniona - woda pitna" (wzór - rys. I-6 pominięty),
7)
znak "kąpiel wzbroniona - hodowla ryb" (wzór - rys. I-7 pominięty),
8)
znak "skakanie do wody zabronione" (wzór rys. I-8 pominięty),
9)
znak "strefa ciszy" (wzór - rys. I-9 pominięty).
§  2.
Znaki zakazu, o których mowa w § 1, mają kształt koła o średnicy 60 cm.

II.

 Znaki ostrzegawcze.

§  3.
Znakami ostrzegawczymi są:
1)
znak "wiry" (wzór - rys. II-1 pominięty),
2)
znak "niebezpieczna głębokość wody" (wzór - rys. II-2 pominięty),
3)
znak "zimna woda" (wzór - rys. II-3 pominięty),
4)
znak "nagły uskok" (wzór - rys. II-4 pominięty),
5)
znak "pale" (wzór - rys. II-5 pominięty),
6)
znak "skały podwodne" (wzór - rys. II-6 pominięty),
7)
znak "kamieniste dno" (wzór - rys. II-7 pominięty),
8)
znak "sieci rybackie" (wzór - rys. II-8 pominięty),
9)
znak "wodorosty" (wzór - rys. II-9 pominięty).
§  4.
Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkątów równobocznych, których wierzchołek skierowany jest ku górze. Długość jednego boku trójkąta wynosi 75 cm.

III.

 Znaki informacyjne.

§  5.
Znakami informacyjnymi wskazującymi, że w pobliżu znaku znajdują się podane na znaku obiekty i urządzenia, są:
1)
znak "kąpielisko" (wzór - rys. III-1),
2)
znak "punkt medyczny" (wzór - rys. III-2),
3)
znak "telefon" (wzór - rys. III-3).
§  6.
Znaki informacyjne mają kształt prostokąta o wymiarach 80 cm x 60 cm.
§  7.
Kolory znaków, o których mowa w § 2, 4 i 6, są oznaczone następująco:

żółty (oznaczenie pominięte)

niebieski (oznaczenie pominięte)

czerwony(oznaczenie pominięte)

czarny(oznaczenie pominięte)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZORY KART PŁYWACKICH

(pominięty)
1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1986 r. (M.P.87.4.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lutego 1987 r.
2 § 11 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 sierpnia 1988 r. (M.P.88.25.225) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 1988 r.
3 Załącznik nr 1 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 sierpnia 1988 r. (M.P.88.25.225) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 września 1988 r.