Monitor Polski

M.P.2018.1165

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 220
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c i d ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, na obszarze województwa małopolskiego i śląskiego podczas organizacji i trwania 24. sesji Konferencji Strun Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP 24), 14. sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Strun Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz wznowionej pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Służbie Ochrony Państwa w terminie od dnia 2 grudnia 2018 r. do dnia 6 grudnia 2018 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2018 r.