Monitor Polski

M.P.2018.1160

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 211
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z możliwym zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas organizacji i trwania 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP 24), 14. sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz wznowionej pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji w okresie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 16 grudnia 2018 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018 r.