Monitor Polski

M.P.2017.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. W związku ze wzrostem zagrożenia o charakterze terrorystycznym na terenie Europy oraz zamachami, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Turcji i Niemczech, żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą w dniach 17 stycznia 2017 r.-27 lutego 2017 r. pomocy Policji, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.