Monitor Polski

M.P.2016.708

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W związku z przewidywanym na terenie kraju zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Światowych Dni Młodzieży, w okresie od dnia 24 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r., żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą Policji pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.