Monitor Polski

M.P.2008.10.107

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2008 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 15 lutego 2008 r. do dnia 31 lipca 2008 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, zwany dalej "PKW", o liczebności do 100 żołnierzy.
§  2. PKW działa na terytorium Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej.
§  3.
1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Połączonego Centrum Operacji Powietrznych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego mającemu kwaterę w Udem w Republice Federalnej Niemiec.
2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
§  4. Za współpracę z dowódczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
§  5. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określają etat oraz tabela należności zatwierdzone przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.