Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej.

Monitor Polski

M.P.2014.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 października 2014 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, zwany dalej "PKW", o liczebności do 50 żołnierzy i pracowników wojska.
PKW działa na terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy operacji Unii Europejskiej EUFOR RCA.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.