Monitor Polski

M.P.2008.10.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2008 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 stycznia 2009 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej, zwany dalej "PKW", o liczebności do 400 żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników wojska.
§  2. PKW działa na terytorium Republiki Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej.
§  3.
1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej.
2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
§  4. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
§  5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.