Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku.

Monitor Polski

M.P.2008.83.728

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 października 2008 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku, zwany dalej "PKW", o liczebności do 20 żołnierzy i pracowników wojska.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie przez dowódcę Misji Szkoleniowej.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z dowódczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.