Monitor Polski

M.P.1967.56.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1967 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 3 października 1967 r.
w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1965 r. Nr 14, poz. 101 i z 1967 r. Nr 6, poz. 20) zarządza się, co następuje:
§  1. Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych doktora, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r., w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 50, poz. 248), uzupełnia się, jak następuje:

w części A. Szkoły wyższe, pozycji I Uniwersytety pod lp. 4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 "Wydział Prawa",

w rubryce 4 "doktora nauk prawnych".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 września 1967 r.