Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Monitor Polski

M.P.1970.2.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 8 stycznia 1970 r.
w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Na podstawie § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) zarządza się, co następuje:
W wykazie instytutów technicznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31 października 1961 r. w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne (Monitor Polski z 1961 r. Nr 95, poz. 404, z 1962 r. Nr 43, poz. 202 i Nr 65, poz. 308, z 1965 r. Nr 53, poz. 277, z 1966 r. Nr 1, poz. 12, Nr 5, poz. 48, Nr 8, poz. 62 i Nr 11, poz. 77, z 1967 r. Nr 29, poz. 140, z 1968 r. Nr 8, poz. 48 i Nr 42, poz. 295 oraz z 1969 r. Nr 5, poz. 52 i Nr 16, poz. 132), dodaje się lp. 78 i 79 w brzmieniu:
Lp.Nazwa instytutuJednostka nadzorująca
78Instytut FinansówMinisterstwo Finansów
79Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu StatystycznegoGłówny Urząd Statystyczny
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1970 r.