Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Monitor Polski

M.P.1968.8.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1968 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 8 lutego 1968 r.
w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Na podstawie art. 32 i 36 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129) oraz § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki zarządza się, co następuje:
W wykazie instytutów technicznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31 października 1961 r. w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne (Monitor Polski z 1961 r. Nr 95, poz. 404, z 1962 r. Nr 43, poz. 202 i Nr 65, poz. 308, z 1965 r. Nr 53, poz. 277, z 1966 r. Nr 1, poz. 12, Nr 5, poz. 48, Nr 8, poz. 62 i Nr 11, poz. 77 oraz z 1967 r. Nr 29, poz. 140) dodaje się lp. 73 w brzmieniu:
Lp.Nazwa instytutuJednostka nadzorująca
73Biuro Badawcze do Spraw Jakości przy Stowarzyszeniu Elektryków PolskichMinisterstwo Finansów
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.