Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Monitor Polski

M.P.1962.65.308

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 7 sierpnia 1962 r.
w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

Na podstawie art. 19, 26 i 29 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 60) i § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) - w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu do Spraw Techniki ustala się, co następuje:
Wykaz instytutów technicznych, stanowiący załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31 października 1961 r. w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne (Monitor Polski z 1961 r. Nr 95, poz. 404 i z 1962 r. Nr 43, poz. 202), uzupełnia się lp. 64 w brzmieniu:
Lp.Nazwa instytutuJednostka nadzorująca
64Instytut Automatyki Systemów EnergetycznychMinisterstwo Szkolnictwa Wyższego
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1962 r.