Monitor Polski

M.P.1968.34.229

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1968 r.
§  2. W wykazie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych docenta, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 50, poz. 248 i z 1968 r. Nr 20, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A. Szkoły wyższe w pozycji VIII. Akademie medyczne pod lp. 8 Akademia Medyczna w Warszawie - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 "Studium Doskonalenia Lekarzy",

w rubryce 4 "docenta nauk medycznych";

2) w części B. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk wprowadza się nową lp. 17 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiNazwa stopnia naukowego
123
"17Instytut Automatykidocenta nauk technicznych"