Monitor Polski

M.P.1968.34.229

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 31 lipca 1968 r.
w sprawie uzupełnienia wykazów jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101) zarządza się, co następuje:
§  1. W wykazie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 50, poz. 248 i Nr 56, poz. 274 oraz z 1968 r. Nr 20, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A. Szkoły wyższe w pozycji VIII. Akademie medyczne pod lp. 8 Akademia Medyczna w Warszawie - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 "Studium Doskonalenia Lekarzy",

w rubryce 4 "doktora nauk medycznych";

2) w części B. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk wprowadza się nowe lp. 26 i 27 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiNazwa stopnia naukowego
123
"26Instytut Automatykidoktora nauk technicznych
27Zakład Badań Naukowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowegodoktora nauk technicznych"
§  2. W wykazie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych docenta, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 50, poz. 248 i z 1968 r. Nr 20, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A. Szkoły wyższe w pozycji VIII. Akademie medyczne pod lp. 8 Akademia Medyczna w Warszawie - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 "Studium Doskonalenia Lekarzy",

w rubryce 4 "docenta nauk medycznych";

2) w części B. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk wprowadza się nową lp. 17 w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiNazwa stopnia naukowego
123
"17Instytut Automatykidocenta nauk technicznych"
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.