Uzupełnienie obwieszczenia w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1991.1.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 1991 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 grudnia 1990 r.
uzupełniające obwieszczenie w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1990 r.

Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 72, poz. 422 oraz z 1990 r. Nr 42, poz. 248 i Nr 90, poz. 529) w wykazie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1990 r., stanowiącym załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1990 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 340), dodaje się wskaźnik nr 4 w brzmieniu:
Nr wskaźnikaSymbol według Klasyfikacji rodzajowej środków trwałychNazwa grupy środków trwałychXII 1989 = 1,0
"4491Zespoły komputerowe1,0"