Monitor Polski

M.P.2018.799

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie uzupełniającej listy państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017

Na podstawie art. 99a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648 oraz z 2018 r. poz. 723 i 1499), zwanej dalej "ustawą", ogłasza się, mającą zastosowanie od dnia 22 sierpnia 2018 r., uzupełniającą listę państw uczestniczących, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 25 lit. b i c ustawy, innych niż wpisane na listę ogłoszoną na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy:
1) objętych obowiązkiem raportowania za rok 2017, stanowiącą załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017, stanowiącą załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PAŃSTW UCZESTNICZĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 25 LIT. B I C USTAWY, INNYCH NIŻ WPISANE NA LISTĘ OGŁOSZONĄ NA PODSTAWIE ART. 99 UST. 3 USTAWY, OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM RAPORTOWANIA ZA ROK 2017

1) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

2) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

3) Republika Panamy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA PAŃSTW UCZESTNICZĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 25 LIT. B I C USTAWY, INNYCH NIŻ WPISANE NA LISTĘ OGŁOSZONĄ NA PODSTAWIE ART. 99 UST. 3 USTAWY, NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM RAPORTOWANIA ZA ROK 2017

1) Królestwo Bahrajnu;

2) Wspólnota Bahamów.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).