Monitor Polski

M.P.1965.16.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1965 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 marca 1965 r.
w sprawie uznawania czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przebytej przez pracownika w czasie przejściowego pobytu za granicą.

§  1. Zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, stwierdzające, że pracownik w czasie przejściowego pobytu za granicą był niezdolny do pracy z powodu choroby, może być traktowane na równi z zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, wystawionym na formularzu Mz-L4, jeżeli zaświadczenie to:
1) zostało przedstawione zakładowi pracy przed upływem 3 dni od dnia powrotu pracownika do kraju,
2) odpowiada następującym warunkom:
a) jest wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza oraz opatrzone datą wystawienia i wyraźnym podpisem,
b) zawiera rozpoznanie choroby, która spowodowała czasową niezdolność do pracy, oraz określa początkową i końcową datę tej niezdolności,
3) zostało na wniosek zakładu pracy pozytywnie zaopiniowane pod względem lekarskim przez kierownika przychodni przyzakładowej lub międzyzakładowej albo przychodni (punktu) lekarskiego przy zakładzie usługowym, a jeżeli zakład nie jest objęty opieką zdrowotną takiej przychodni (punktu lekarskiego) - przez kierownika przychodni lub ośrodka zdrowia, w którym pracownik zwykle uzyskuje świadczenia lekarskie.
§  2. Kierownik zakładu służby zdrowia określonego w § 1 pkt 3, opiniując pod względem lekarskim zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, opiera się na treści tego zaświadczenia i posiadanej dokumentacji lekarskiej, a w miarę potrzeby przeprowadza badanie stanu zdrowia zainteresowanego pracownika.
§  3. Jeżeli pracownikowi za okres niezdolności do pracy z powodu choroby przebytej za granicą przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, zakład pracy lub miejscowo właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaca ten zasiłek na podstawie asygnaty zastępczej (druk Z-7), dołączając do niej zaświadczenie zagranicznego lekarza oraz pozytywną opinię, o której mowa w § 1 pkt 3.
§  4. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.