Monitor Polski

M.P.1959.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1960 r.

UCHWAŁA NR 485
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1958 r.
w sprawie uznania za zakładowe domy mieszkalne niektórych domów, pozostających w zarządzie i użytkowaniu państwowych zakładów pracy.

§  1.
1. Za zakładowe domy mieszkalne w rozumieniu uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie budownictwa zakładowych domów mieszkalnych i zarządzania nimi (Monitor Polski Nr 26, poz. 155) uznaje się również domy mieszkalne - niezależnie od tego, z jakich środków zostały wybudowane przed wejściem w życie tej uchwały - o ile:
1) znajdują się w zarządzie i użytkowaniu zakładów pracy,
2) lokale w tych budynkach zajęte są w większości jako mieszkania służbowe przez pracowników jednego zakładu pracy lub kilku zakładów pracy tego samego resortu,
3) zakład pracy posiada zakładowy fundusz mieszkaniowy bądź warunki do jego utworzenia.
2. Domy mieszkalne położone w zespole budynków, pozostających w zarządzie i użytkowaniu kopalń węgla kamiennego i brunatnego, mogą być uznane za zakładowe domy mieszkalne, mimo że nie spełniają warunku przewidzianego w ust. 1 pkt 2.
3. Domy mieszkalne stanowiące własność Państwa, które zostały wybudowane lub odbudowane przez jednostki gospodarki państwowej i których zarząd przekazany został prezydiom rad narodowych w okresie od 1 stycznia 1950 r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, mogą być przekazane w zarząd i użytkowanie wspomnianych jednostek gospodarki państwowej na wniosek tych jednostek, o ile zachodzą warunki przewidziane w ust. 1 pkt 2 i 3.
§  2.
1. Prezydia rad narodowych miast, osiedli i gromad, w miastach zaś wyłączonych z województw - prezydia dzielnicowych rad narodowych w porozumieniu z zakładem pracy stwierdzą, czy budynki położone na terenie objętym ich zakresem działania spełniają określone w § 1 warunki uznania ich za zakładowe domy mieszkalne. W razie stwierdzenia braku tych warunków budynki te przejdą w zarząd właściwego organu administracji prezydium rady narodowej.
2. O ile nie dojdzie do porozumienia określonego w ust. 1 w kwestii istnienia warunków do uznania budynku za zakładowy dom mieszkalny, prezydium rady narodowej skieruje sprawę do decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), które rozstrzyga sprawę w porozumieniu z właściwą branżową jednostką sprawującą bezpośredni nadzór nad danym zakładem pracy.
§  3. Przydział lokali mieszkalnych przeznaczonych dla wszystkich członków załogi zakładu pracy w zakładowym domu mieszkalnym (§ 1) po wejściu w życie niniejszej uchwały jest uzależniony od wpłaty wkładu mieszkaniowego, jeżeli lokal mieszkalny znajduje się w domu wybudowanym lub odbudowanym po dniu 1 stycznia 1950 r. albo w części starego domu nadbudowanej po tym dniu. Wpłata wkładu mieszkaniowego obowiązuje również w razie przydziału lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym przed dniem 1 stycznia 1950 r., jeżeli lokal zostanie gruntownie odremontowany przed przydzieleniem członkowi załogi.
§  4.
1. Członek załogi, który otrzymuje w zakładowym domu mieszkalnym lokal przeznaczony dla wszystkich członków załogi lub dla członków załogi należących do pogotowia produkcyjnego (załogi awaryjnej), ponosi koszt nabycia wanny z baterią oraz pieca kąpielowego.
2. 1 Przy uiszczeniu kosztów nabycia wanny z baterią oraz pieca kąpielowego stosuje się odpowiednio §§ 13-15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych (Dz. U. Nr 53, poz. 305).
§  5. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie państwowych gospodarstw rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybnych i państwowych gospodarstw leśnych.
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych (Dz.U.60.53.305) z dniem 1 grudnia 1960 r.