Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.48.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 26 listopada 1990 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198), w związku z częścią A załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433) zarządza się, co następuje:
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Żurawie Chrusty" obszar jeziora śródleśnego z otaczającym je torfowiskiem o łącznej powierzchni 21,82 ha w Leśnictwie Wygoda Nadleśnictwa Kartuzy, położony w gminie Sierakowice w województwie gdańskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1987-1996 jako oddziały lasu 269 d-g, 270 a-h. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jeziora dystroficznego, naturalnych zbiorowisk torfowiskowych z udziałem rzadkich gatunków roślin, będących ostoją ptactwa wodno-błotnego.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Żurawie Błota" obszar bagien i torfowisk śródleśnych, Jeziora Kamiennego i otaczających je lasów o łącznej powierzchni 109,13 ha w Leśnictwie Mirachowo Nadleśnictwa Kartuzy, położony w gminie Kartuzy w województwie gdańskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1987-1996 jako oddziały lasu 50 a2, b, c, g-i, 51 f, h, i-k, 61, 62, 76 a, f-h, k, o, 77. Celem ochrony jest zachowanie szaty roślinnej typowej dla śródleśnych torfowisk przejściowych i wysokich, jeziora lobeliowego z unikalną roślinnością oraz ostoi ptactwa wodno-błotnego.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Leśne Oczko" obszar jeziora, otaczających je torfowisk i lasu o łącznej powierzchni 31,66 ha w Leśnictwie Cieszenie Nadleśnictwa Kartuzy, położony w gminie Kartuzy w województwie gdańskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1987-1996 jako oddziały lasu 225 a, b, f, g, i, 226 a, b, g-m, 227 f-h, k. Celem ochrony jest zachowanie jeziora dystroficznego z płem torfowcowym, boru bagiennego, rzadkich gatunków roślin oraz ostoi ptactwa wodno-błotnego.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Golcowe Bagno" obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 123,83 ha w Leśnictwie Golce Nadleśnictwa Wałcz, położony w gminie Wałcz w województwie pilskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1983-1992 jako oddziały lasu 175, 176, 191. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska mszarnego z naturalną roślinnością torfotwórczą, macierzystą dla genezy i akumulacji rzadkich w kraju gatunków torfu typu przejściowego: mszarno-bagnicowego i mszarno-turzycowego.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Smolary" obszar jeziora Smolary, lasu i bagien o łącznej powierzchni 143,11 ha, położony w gminie Szydłowo w województwie pilskim. Celem ochrony jest zachowanie naturalnej roślinności torfowiskowej mechowisk, obfitującej w rzadkie gatunki mszaków.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
jezioro Smolary o powierzchni 6,72 ha, stanowiące własność Państwa, zarządzane przez Polski Związek Wędkarski - Okręg w Pile,
2)
obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 136,39 ha w Leśnictwie Zabrodzie Nadleśnictwa Wałcz, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1983-1992 jako oddziały lasu 81, 82, 88, 89, 90.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Czarci Staw" obszar zarastającego jeziora i przyległych do niego łąk oraz gruntów ornych Państwowego Funduszu Ziemi o łącznej powierzchni 4,91 ha, położony w gminie Złotów w województwie pilskim, oznaczony w rejestrze gruntów wsi Międzybłocie jako działka nr 540 (mapa nr 2). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowisk rzadkich turzyc: strunowej i torfowej na torfowisku mszarnym zarastającym jezioro.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Roskosz" obszar lasu, łąk, nieużytków i gruntów ornych o łącznej powierzchni 472,79 ha, położony w gminach Kamień i Dorohusk w województwie chełmskim. Celem ochrony jest zachowanie unikalnych zbiorowisk torfowisk węglanowych, jak też ostoi chronionych i rzadkich gatunków ptaków.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar lasu o powierzchni 276,03 ha w Leśnictwie Ostrowy Nadleśnictwa Chełm, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1975-1985 jako oddziały lasu 94-98, 103-108,
2)
obszar łąk i nieużytków o powierzchni 133,50 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne Pokrówka - Zakład Rolny Czerniejów, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Pławanice jako działka nr 26 (część) i ewidencji gruntów kolonii Pławanice jako działka nr 48/19 (część),
3)
obszar łąk i nieużytków o powierzchni 5,50 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne Dorohusk, oznaczony w ewidencji gruntów kolonii Roskosz jako działka nr 2 (część),
4)
obszar łąk, nieużytków i gruntów ornych Państwowego Funduszu Ziemi o łącznej powierzchni 57,76 ha, oznaczony w ewidencji gruntów kolonii Roskosz jako działki nr 1, 79 i 80.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Pniewski Ług" obszar torfowiska o powierzchni 7,19 ha w Leśnictwie Lubrza Nadleśnictwa Świebodzin, położony w gminie Lubrza w województwie zielonogórskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1989-1998 jako oddział lasu 186 b. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego oraz stanowiska rosiczki okrągłolistnej.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Piskorzeniec" obszar lasu, bagien, stawów, kanałów i rowów o łącznej powierzchni 409,19 ha, położony w gminie Przedbórz w województwie piotrkowskim. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych biocenoz torfowiskowych i leśnych z licznymi gatunkami chronionymi oraz rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, jak też swoistych cech krajobrazu Wyżyny Przedborskiej.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar lasu o powierzchni 299,25 ha w Leśnictwie Piskorzeniec Nadleśnictwa Przedbórz, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1995 jako oddziały lasu 224 a-c, 225 a, b, 226 a, b, 227 a-j, 228 a-d, 229 a-d, 230 a-h, 231 a-j, 232 a-f, h, k, o, 234 a-d, 235 a-c, 236 a-j, 237 a-h, 238 a-c, f, 239 a,
2)
obszar stawów "Bolesław" i "Duży" o powierzchni 107,76 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie Kielce - Zakład w Rudzie Malenieckiej,
3)
obszar kanałów i rowów o powierzchni 2,18 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Nowiny" obszar lasu o powierzchni 3,80 ha w Leśnictwie Hamernia Nadleśnictwa Józefów, położony w gminie Susiec w województwie zamojskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1976-1987 jako oddziały lasu 297 c, 302 b, f, g. Celem ochrony jest zachowanie roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagienek z udziałem gatunków chronionych.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wieprzec" obszar łąk o powierzchni 31,92 ha, położony w gminie Zamość w województwie zamojskim. Celem ochrony jest zachowanie roślinności torfowiskowej z udziałem gatunków chronionych.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar łąk o powierzchni 12,23 ha, nie stanowiący własności państwowej, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Wieprzec-Wychody jako działki nr 1036, 1037, 1040-1042, 1050-1052, 1053 (część), 1054/1, 1056 (część), 1057 (część), 1058 (część), 1070-1072, 1073 (część),
2)
obszar łąk Państwowego Funduszu Ziemi o powierzchni 19,69 ha, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Wieprzec-Wychody jako działki nr 1038, 1043, 1063 - 1069, 1694, 1695, 1698/7 (część).
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Borowiec" fragment doliny rzeki Zwolenki o powierzchni 57,30 ha, położony w gminie Przyłęk w województwie radomskim. Celem ochrony jest zachowanie w niezmienionym stanie rzeki Zwolenki, jej doliny i terenów przyległych będących ostoją wielu rzadkich i chronionych zwierząt wodno-błotnych.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
obszar lasu o powierzchni 6,38 ha w Nadleśnictwie Zwoleń, oznaczony w aneksie do planu urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1984-1993 jako oddział lasu 3 c, d oraz w ewidencji gruntów wsi Andrzejów jako działki nr 926/1 i 960/2,
2)
obszar lasu, gruntów ornych, łąk, pastwisk i nieużytków Państwowego Funduszu Ziemi o łącznej powierzchni 30,53 ha, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Andrzejów jako działki nr 926/1, 959, 960 (część), 989,
3)
obszar lasu, gruntów ornych, łąk i nieużytków o łącznej powierzchni 19,36 ha, nie stanowiący własności państwowej, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Andrzejów jako działki nr 957, 962, 1008,
4)
odcinek rzeki Zwolenki o długości 1,5 km i powierzchni 1,03 ha, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych - Oddział Radom, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Andrzejów jako działka nr 963 (część).
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Torfowiska Sułowskie" obszar lasu o powierzchni 33,73 ha w Leśnictwie Biskupice Nadleśnictwa Rzepin, położony w gminie Rzepin w województwie gorzowskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1984-1993 jako oddziały lasu 97 b, 110 a, 141 b. Celem ochrony jest zachowanie stanowisk rzadkich i ginących gatunków roślin i ptaków wodno-błotnych.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Suchy Łuk" obszar torfowiska o powierzchni 9,97 ha w Leśnictwie Jelna Nadleśnictwa Leżajsk, położony w gminie Leżajsk w województwie rzeszowskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1978-1987 jako oddziały lasu 133 a4 (część), 134 b1 (część), b2 (część), b3 (część), c, 136 a (część), b2 (część), c, 137 a, b (część). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemu torfowiska wysokiego z bogatą i różnorodną florą i fauną.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Torfowisko Mieleńskie" obszar torfowiska niskiego i przejściowego o łącznej powierzchni 16,04 ha, położony w gminie Skępe w województwie włocławskim. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności o charakterze naturalnym z udziałem rzadkich gatunków reliktowych.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
łąki, nieużytki i grunty rolne Państwowego Funduszu Ziemi o łącznej powierzchni 11,29 ha, oznaczone w rejestrze gruntów wsi Skępe jako działki nr 1405, 1407, 1430, 1434,
2)
łąki, nieużytki i grunty rolne o powierzchni 4,75 ha, nie stanowiące własności państwowej, oznaczone w rejestrze gruntów wsi Skępe jako działki nr 1406, 1431 - 1433, 1440, 1494.
1.
Na obszarze rezerwatów, z zastrzeżeniem ust. 2, zabrania się:
1)
wycinania drzew i krzewów oraz pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego; w rezerwacie określonym w § 12 zakaz nie dotyczy pozyskania użytków drzewnych przez właścicieli gruntów nie stanowiących własności państwowej, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
2)
w rezerwatach określonych w § 2, na obszarze oznaczonym jako oddział lasu 61 b, w § 4, 8 i 14 wykonywania wszelkich czynności, z wyjątkiem uznanych za niezbędne przez Naczelnego Konserwatora Przyrody,
3)
w rezerwacie określonym w § 13 wykonywania czynności gospodarczych w okresie od 1 marca do 31 lipca,
4)
zmiany stosunków wodnych, która mogłaby naruszyć w sposób istotny warunki ekologiczne; w rezerwacie określonym w § 12 zakaz nie dotyczy korzystania z urządzeń piętrzących na potrzeby młyna z zachowaniem ustalonego minimalnego poziomu piętrzenia wody,
5)
w rezerwacie określonym w § 9 zmieniania i uszkadzania linii brzegowej stawów i kanałów,
6)
stosowania wszelkich środków chemicznych,
7)
zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,
8)
niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin; w rezerwacie określonym w § 12 zakaz nie dotyczy gruntów uprawnych,
9)
w rezerwatach określonych w § 5 i 6 wypalania i koszenia szuwarów i trawy,
10)
pozyskiwania ściółki leśnej i wypasu zwierząt gospodarskich, przy czym w rezerwacie określonym w § 12 zakaz dotyczy terenów leśnych i nieużytków; w rezerwacie określonym w § 7 zakaz nie dotyczy wypasu zwierząt gospodarskich w terminie uzgodnionym z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
11)
w rezerwacie określonym w § 9 pojenia zwierząt gospodarskich,
12)
w rezerwatach określonych w § 11 i § 13 przeganiania zwierząt gospodarskich,
13)
zbioru ziół leczniczych i innych roślin lub ich części oraz zbioru nasion i owoców, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,
14)
niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu,
15)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj, wybierania piskląt wszystkich gatunków ptaków; zakaz nie dotyczy:
a)
w rezerwacie określonym w § 9 prowadzenia gospodarki rybackiej przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie, Zakład w Rudzie Malenieckiej,
b)
w rezerwacie określonym w § 12 prowadzenia gospodarki rybackiej w wodach znajdujących się w granicach działki nr 1008,
16)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
17)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych; zakaz nie dotyczy:
a)
w rezerwacie określonym w § 1, 2 i 3 urządzeń technicznych służących regulacji stosunków wodnych,
b)
w rezerwacie określonym w § 12 drogi Chotcza-Andrzejów wraz z mostem i urządzeniami piętrzącymi,
18)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi,
19)
wstępu na teren rezerwatów określonych w § 4 i 14, a w okresie od 1 marca do 31 lipca - na teren rezerwatu określonego w § 13,
20)
w rezerwatach określonych w § 1 i 2 pławienia drewna,
21)
w rezerwacie określonym w § 11 zadrzewiania i zakrzewiania,
22)
w rezerwacie określonym w § 12 zalesiania nieużytków rolniczych oraz zarybiania dołów potorfowych,
23)
w rezerwacie określonym w § 14 sztucznego wprowadzania gatunków roślin dotychczas w nim nie występujących,
24)
zakładania obozowisk i biwaków, kąpieli, uprawiania sportów wodnych, pływania łodziami i innym sprzętem wodnym.
2.
Zakazy wymienione w ust. 1, z wyłączeniem:
1)
pkt 4, nie mają zastosowania:
a)
w rezerwacie określonym w § 4 na obszarze oznaczonym jako oddziały lasu 175 a-l, p-s, w, x, 176 a-c, f-s, 191 a, b, f, k-n,
b)
w rezerwacie określonym w § 5 na obszarze oznaczonym jako oddziały lasu 81 a-n, 82, 88, 89 b-d, 90,
c)
w rezerwacie określonym w § 14 na obszarze oznaczonym jako oddziały lasu 133 a4 (część), 134 b1 (część), b2 (część), b3 (część), 136 a (część), b2 (część), 137 b (część),
2)
pkt 4 i 6, nie mają zastosowania:
a)
w rezerwacie określonym w § 1 na obszarze oznaczonym jako oddziały lasu 269 d, f, 270 a, f, g, h,
b)
w rezerwacie określonym w § 2 na obszarze oznaczonym jako oddziały lasu 50 a2, b, c, h, i, j, 51 f, h, i, j, 62 a, b, c, f, g, 76 f, g, h, k, o, 77 l-r,
c)
w rezerwacie określonym w § 3 na obszarze oznaczonym jako oddziały lasu 225 f, g, i, 226 b, g-m.
Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 32, poz. 158).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.