§ 9. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  9.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Murawy Dobromierskie" obszar nieużytków, lasów i gruntów rolnych o łącznej powierzchni 36,29 ha, położony w gminie Kluczewsko w województwie piotrkowskim. Celem ochrony jest zachowanie nawapiennych muraw i zarośli kserotermicznych z bogatą i unikalną florą i fauną.
2.
W skład rezerwatu wchodzą, nie stanowiące własności państwowej, nieużytki, lasy, pastwiska i grunty orne oznaczone w ewidencji gruntów wsi Dobromierz jako działki nr 514 (część), 515 (część), 519-532, 541, 544 (część) o powierzchni 35,07 ha oraz drogi o powierzchni 1,22 ha.