§ 5. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  5.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Sołokija" obszar pastwiska o powierzchni 7,43 ha, położonego w gminie Horyniec w województwie przemyskim, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Dziewięcierz jako działka nr 66 (część), stanowiący mienie gminne w sołectwie Dziewięcierz. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych skupisk jałowca pospolitego o zróżnicowanych, osobliwych formach.