§ 11. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  11.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Broczówka" obszar w znacznej części zalesiony o powierzchni 6,17 ha w Nadleśnictwie Krasnystaw, położony w gminie Skierbieszów w województwie zamojskim, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Skierbieszów jako działka nr 52/2, stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Nadleśnictwo Krasnystaw. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk kserotermicznych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin stepowych oraz fragmentów grądu i świetlistej dąbrowy.