§ 10. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1989.44.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.
§  10.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Skarpa Dobużańska" obszar pastwiska o powierzchni 5,07 ha, położony w gminie Tyszowce w województwie zamojskim, nie stanowiący własności państwowej, oznaczony w ewidencji gruntów wsi Mikulin jako działki (część) nr 337a/4, 338/5, 338/7, 338/10, 339a/1, 339/2, 340/4, 340/5, 340/6, 341, 342, 342a, 343. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin stepowych.