Monitor Polski

M.P.1985.17.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 20 maja 1985 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1-18. 1 (skreślone).
§  19. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Kuriańskie Bagno" obszar lasu o powierzchni 1.713,62 ha w Nadleśnictwach Augustów i Płaska, położony w gminie Sztabin województwa suwalskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1980-1990 jako oddziały lasu: w Nadleśnictwie Augustów 207-210, 221-227, 235-243, 249-257, 268 a-c, 269 a-d, 270-273, 288 b, c, 289 a, c, 290 a, 291, 292 oraz w Nadleśnictwie Płaska 128 c, d, i, n, m, r, 129-131, 147 c, f, 148, 149, 164-167, 182-186, 201 b-g, 202-206, 221-226, 246, 247, 267, 268, 289. Celem ochrony jest zachowanie obszaru o unikalnej geomorfologii, naturalnych rzadko spotykanych zbiorowisk leśnych oraz stanowisk wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.
§  20. Na obszarze rezerwatów zabrania się:
1) wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego,
2) zmieniania stosunków wodnych, naruszającego w sposób istotny warunki ekologiczne,
3) zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,
4) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich,
5) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
6) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,
7) stosowania wszelkich środków chemicznych,
8) niszczenia drzew i innych roślin,
9) chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków; w rezerwacie określonym w § 19 zabronione są polowania na głuszce i inne ptaki łowne; w rezerwatach określonych w § 8 i 10 dopuszczalny jest amatorski połów ryb,
10) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
11) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
12) przebywania poza miejscami wyznaczonymi.
§  21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1985 r.
1 § 1-18 skreślone przez § 2 pkt 7 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 grudnia 1989 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody (M.P.89.42.337) z dniem 3 stycznia 1990 r.