§ 18. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1983.39.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.
§  18.
Na obszarze rezerwatów zabrania się:
1)
wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego; w rezerwacie określonym w § 9 na powierzchni leśnej stanowiącej własność indywidualną i Wspólnoty Wsi Zgórznica pozyskiwanie użytków drzewnych będzie dokonywane według dotychczas obowiązujących zasad,
2)
zmieniania stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne oraz w rezerwacie określonym w § 5 zmieniania naturalnego koryta rzeki,
3)
zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,
4)
pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich; w rezerwacie określonym w § 9, na powierzchni leśnej wsi Zgórznica, w miejscach do tego odpowiednich, dopuszczalny jest umiarkowany wypas zwierząt gospodarskich i koszenie łąk śródleśnych,
5)
niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin oraz w rezerwatach określonych w § 5 i 9 uszkadzania skarp; w rezerwacie określonym w § 14 pobierania kruszywa z dna i brzegów rzeki; dozwolone jest okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych - usuwanie namułów, zwalonych drzew, oczyszczanie koryta rzeki, po porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
6)
zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,
7)
stosowania wszelkich środków chemicznych,
8)
niszczenia drzew i innych roślin,
9)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków; w rezerwatach określonych: w § 8 - dozwolone jest dokonywanie odstrzałów redukcyjnych jeleni, po porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody; w § 9 - dozwolone jest prowadzenie wszelkich czynności związanych z rybacką gospodarką hodowlaną oraz renowacja stawów; w § 14 - dozwolony jest sportowy połów ryb,
10)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
11)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych oraz w rezerwacie określonym w § 14 wykonywania wszelkich prac związanych z regulacją koryta rzecznego i umacnianiem jego brzegów; w rezerwatach określonych: w § 1 - dozwolone jest zakładanie i budowa urządzeń związanych z udostępnieniem rezerwatu na potrzeby turystyki i eksponowaniem miejsc pamięci narodowej, po uzgodnieniu ze stołecznym konserwatorem przyrody; w § 14 - dozwolona jest budowa niezbędnych zbiorników wodnych i urządzeń technicznych, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
12)
kąpieli, używania sprzętu pływającego oraz uprawiania sportów wodnych w rezerwatach określonych w § 3, 5 i 16,
13)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi; zakaz nie ma zastosowania w rezerwatach określonych: w § 8 - w związku z gospodarczym użytkowaniem przez administrację lasów państwowych drogi leśnej; w § 9 - na gruntach użytkowanych rolniczo oraz w § 14.