Monitor Polski

M.P.1975.11.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 26 marca 1975 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wyspa lipowa na jeziorze Wielki Szwałk" obszar zalesionej wyspy o powierzchni 2,74 ha w Leśnictwie Olszanka Nadleśnictwa Czerwony Dwór, położony w gminie Sokółki, powiecie oleckim województwa białostockiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1971-1980 jako oddział lasu 216 a. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego o charakterze naturalnym z dużym udziałem lipy drobnolistnej i rzadkimi gatunkami roślin runa.
§  2. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Koryciny" obszar lasu o powierzchni 89,06 ha w Leśnictwie Koryciny Nadleśnictwa Rudka, położony w gminie Grodzisk, powiecie siemiatyckim województwa białostockiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1964-1974 jako oddziały lasu 126, 127 a, 141 c, d, 142 a, 143 a, c. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu naturalnego starodrzewu dębowego.
§  3. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Łąki Ślesińskie" obszar lasu i zarośli z brzozą niską o łącznej powierzchni 42,43 ha, położony w gminie Ślesin, w powiecie bydgoskim województwa bydgoskiego, określony w ewidencji gruntów Państwowego Gospodarstwa Rolnego Ślesin jako działki nr 4 d, 6 stanowiące własność Państwa, zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ślesinie. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska reliktowej brzozy niskiej.
§  4. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dury" obszar 4 śródleśnych jeziorek i otaczającego je torfowiska o łącznej powierzchni 12,59 ha w Leśnictwie Stara Rzeka Nadleśnictwa Osie, położony w gminie Osie, w powiecie świeckim województwa bydgoskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1966-1976 jako oddziały lasu 114 c, d, f, g, h, i, 115 h, 156 a, d, f, g, i, j, k. Celem ochrony jest zachowanie rzadkich zespołów roślinności wodnej i torfowiskowo-bagiennej.
§  5. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego" obszar lasu o powierzchni 102,21 ha w Leśnictwach Stara Rzeka i Dębowice Nadleśnictwa Osie, położony w gminie Osie, w powiecie świeckim województwa bydgoskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1967-1976 jako oddziały lasu 34 d1, f, g. h1, i, j, 35 b, c1, d, 70, 71, 72 c, d, g, 110 a, 290 a. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu grądowego z udziałem brekini i domieszką buka.
§  6. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Siedliszcze" obszar lasu o powierzchni 14,70 ha w Leśnictwie Janostrów Nadleśnictwa Strzelce, położony w gminie Dubienka, w powiecie hrubieszowskim województwa lubelskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1971-1980 jako oddział lasu 20 d, i, j. Celem ochrony jest zachowanie miejsca lęgowego orlika krzykliwego oraz fragmentu lasu grądowego o charakterze naturalnym.
§  7. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Obary" obszar lasu o powierzchni 82,25 ha w Leśnictwie Ciosny Nadleśnictwa Biłgoraj, położony w gminie Biłgoraj, w powiecie biłgorajskim województwa lubelskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1967-1977 jako oddziały lasu 167 b, c, d, 168, 169. Celem ochrony jest zachowanie fragmentów torfowisk przejściowego i wysokiego.
§  8. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Obradowskie" obszar jeziora i przyległego lasu o łącznej powierzchni 81,79 ha w Leśnictwie Laski Nadleśnictwa Parczew, położony w gminie Parczew, w powiecie parczewskim województwa lubelskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1966-1975 jako oddziały lasu 16 b, d, g, h, j, 17 a, b, f, g, h, i, 18 s, x, 28 d, f, g, 29 a, b, c, d, f, g, h, i, j, 30 a, b, d. Celem ochrony jest zachowanie jeziora dystroficznego oraz stanowisk wielu rzadkich gatunków roślin wodnych i torfowiskowych.
§  9. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jabłecznik" obszar lasu o powierzchni 47,29 ha w Leśnictwie Andrzejów Nadleśnictwa Sieradz, położony w gminie Zduńska Wola, w powiecie sieradzkim województwa łódzkiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1968-1978 jako oddziały lasu 235 d, f, g, h, i, 236 g, h, i, j, l, m, 238. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu o cechach zespołu naturalnego z udziałem jodły występującej w pobliżu północnej granicy jej naturalnego zasięgu.
§  10. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ostrowy-Bażantarnia" obszar lasu o powierzchni 27,24 ha w Leśnictwie Ostrowy Nadleśnictwa Kutno, położony w gminie Ostrowy, w powiecie kutnowskim województwa łódzkiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1969-1979 jako oddziały lasu 71 a, b, c, d, f, g, 72 c, d, 79 b. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego.
§  11. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Perna" obszar lasu o powierzchni 15,27 ha w Leśnictwie Ostrowy Nadleśnictwa Kutno, położony w gminie Ostrowy, w powiecie kutnowskim województwa łódzkiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1969-1979 jako oddziały lasu 110 l, 114 b, c, d. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego, z bogatą florą i o dużym zróżnicowaniu drzewostanu.
§  12. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Śnieżycowy Jar" obszar lasu o powierzchni 4,21 ha w Leśnictwie Uchorowo Nadleśnictwa Łopuchówko, położony w gminie Murowana Goślina, w powiecie obornickim województwa poznańskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1965-1975 jako oddziały lasu 218 k, l, n, 219 g, h, i, m. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska masowo występującej śnieżycy wiosennej.
§  13. Na obszarze rezerwatów zabrania się:
1) wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego,
2) zmiany stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne rezerwatu,
3) zbioru ziół leczniczych i innych roślin oraz zbioru owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu w rezerwacie,
4) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich,
5) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
6) zanieczyszczania wody i terenu oraz wzniecania ognia,
7) niszczenia drzew i innych roślin,
8) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
9) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
10) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
11) przebywania poza miejscami ściśle wyznaczonymi.
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1975 r.