Monitor Polski

M.P.1995.6.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 25 stycznia 1995 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Szwajcaria Podlaska" obszar lasów, łąk i wód o powierzchni 24 ha, położony w gminie Terespol w województwie bialskopodlaskim.
§  2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych urozmaiconych drzewostanów położonych na skarpie rzeki Bug z licznymi drzewami o charakterze pomnikowym oraz z dużym udziałem roślin rzadkich i chronionych.
§  3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Terespol, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Neple jako działka nr 6/569.
§  4.
1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego ujętych w planie ochrony,
2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,
3) polowania, wędkowania wzdłuż rzeki, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej,
6) zakłócania ciszy,
7) palenia ognisk,
8) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,
9) zmiany stosunków wodnych,
10) umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych ochroną, z wyjątkiem znaków i tablic oznaczających przebieg linii granicy państwowej oraz pasa drogi granicznej i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,
11) wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb leśnych, służb ochrony przyrody, służb administratora rzeki i działających na jego zlecenie wykonawców, służb ochrony granicy państwowej oraz Straży Granicznej,
12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych, służb ochrony przyrody, administratora rzeki, służb ochrony granicy państwowej oraz Straży Granicznej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z ochroną granicy państwowej, bezpieczeństwem publicznym i z ochroną przeciwpożarową,
3) wykonywania prac związanych z ochroną brzegów rzeki Bug przed erozją,
4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony.
§  5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Bialskopodlaski.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.