Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1972.5.33

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 10 grudnia 1971 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ciosny" obszar gruntów porośniętych jałowcem o powierzchni 2,42 ha, położony w gromadzie Proboszczowice, w powiecie łódzkim województwa łódzkiego, określony w ewidencji gruntów wsi Kolonia-Ciosny jako działka nr 136, stanowiąca własność Skarbu Państwa, zarządzana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:2.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych skupienia wyjątkowo okazałych jałowców (Juniperus communis), rosnących na wydmach.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Węże" obszar gruntów ornych, pastwisk i lasu o powierzchni 20,74 ha, położony we wsi Węże, w gromadzie Raciszyn, w powiecie pajęczańskim województwa łódzkiego, określony w ewidencji gruntów wsi Węże jako działki nr 183-227, stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:2.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych wapiennego wzgórza (ostaniec jurajski) z systemem jaskiń zawierających formy naciekowe oraz z lejami krasowymi, w których zachowały się szczątki zwierząt plioceńskich.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Góra Św. Anny" obszar nieczynnego kamieniołomu wapienia i bazaltu o powierzchni 2,69 ha, położony w miejscowości Góra Św. Anny, w gromadzie Góra Św. Anny, w powiecie strzeleckim województwa opolskiego, określony w ewidencji gruntów miejscowości Góra Św. Anny jako działka nr 101, należąca do Państwowego Funduszu Ziemi. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkich profili oraz zjawisk geologicznych.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Gołuska Kępa" obszar lasu o powierzchni 9,95 ha w Leśnictwie Sławęcin Nadleśnictwa Żuromin, położony w gromadzie Sławęcin, w powiecie żuromińskim województwa warszawskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1961-1970 jako oddział lasu 239. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego.
(skreślony).
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Bielica" obszar lasu o powierzchni 1,30 ha w Leśnictwie Kędzierzyn Nadleśnictwa Wysobórz, położony w granicach miasta Koszalina, stanowiący według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1963-1972 oddział lasu 133 g. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych gleb bielicowych wykształconych z lekkich osadów żwirowato-piaszczystych bez wpływu wód gruntowych.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Brunatna Gleba" obszar lasu o powierzchni 1,10 ha w Leśnictwie Kluczewo Nadleśnictwa Połczyn, położony w gromadzie Kluczewo, w powiecie szczecineckim województwa koszalińskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1963-1972 jako oddział lasu 431 b. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych typowo wykształconej leśnej gleby brunatnej.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Karczmisko" obszar lasu o powierzchni 16,57 ha w Leśnictwie Karczmisko Nadleśnictwa Knyszyn, położony w gromadzie Czarna Wieś Kościelna, w powiecie białostockim województwa białostockiego, stanowiący według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1963-1972 część oddziału lasu 120 d i część oddziału lasu 144 d. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego zbiorowiska leśnego charakterystycznego dla Puszczy Białostocko-Knyszyńskiej.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Oles w Dolinie Pomianki" obszar lasu o powierzchni 3,09 ha w Leśnictwie Siemianice Nadleśnictwa Doświadczalnego Laski Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, położony w miejscowości Raków, w gromadzie Łęka Opatowska, w powiecie kępińskim województwa poznańskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1963-1972 jako oddział lasu 99 a. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych typowego olesu Carici elongatae-Alnetum z bogatym runem.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Las Łęgowy w Dolinie Pomianki" obszar lasu o powierzchni 6,03 ha w Leśnictwie Siemianice Nadleśnictwa Doświadczalnego Laski Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, położony w miejscowości Marianka Siemieńska, w gromadzie Łęka Opatowska, w powiecie kępińskim województwa poznańskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1963-1972 jako oddział lasu 105 k. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu łęgu olszowego Circaeo-Alnetum z rzadkimi roślinami runa.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Stara Buczyna w Rakowie" obszar lasu o powierzchni 3,51 ha w Leśnictwie Siemianice Nadleśnictwa Doświadczalnego Laski Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, położony w miejscowości Raków, w gromadzie Łęka Opatowska, w powiecie kępińskim województwa poznańskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1963-1972 jako oddział lasu 87 h. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny Melico-Fagetum na krańcu naturalnego zasięgu buka.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Miranowo" obszar trzcin i szuwarów oraz pas łąki o łącznej powierzchni 4,78 ha położony przy południowo-zachodnim brzegu jeziora Dolskie Wielkie, w miejscowości Dolsk, w powiecie śremskim województwa poznańskiego, stanowiący według ewidencji gruntów miasta Dolska część działki nr 84, należącej do Państwowego Funduszu Ziemi, zarządzanej przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Śremie. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego zbiorowiska roślinności łąkowej z gatunkami roślin o charakterze reliktowym.
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Pogubie Wielkie", jezioro Pogubie Wielkie o powierzchni 670,80 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa, pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Rucianem, położone w gromadzie Pisz, w powiecie piskim województwa olsztyńskiego, wraz z obszarem lasu o powierzchni 20,93 ha, stanowiącym wyspę na wymienionym jeziorze, który w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1969-1978 został oznaczony jako oddział lasu 48 a, b, c, d, f, g, h w Leśnictwie Wąglik Nadleśnictwa Wilcze Bagno. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
2.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków wodnych i błotnych, a w szczególności łabędzia niemego (Cygnus olor) oraz naturalnych tarlisk wielu gatunków ryb.
1.
Na obszarze rezerwatów zabrania się:
1)
wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni gleby, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych; przepis nie dotyczy rezerwatów określonych w §§ 3 i 12,
2)
zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z właściwym do spraw ochrony przyrody organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie; przepis nie dotyczy rezerwatów określonych w §§ 2 i 3,
3)
zbioru owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
4)
zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
5)
pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich,
6)
niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
7)
zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia,
8)
niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
9)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
10)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
11)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych; przepis nie dotyczy rezerwatu określonego w § 13 w odniesieniu do urządzeń związanych z gospodarką rybacką prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Rucianem,
12)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody; przepis nie dotyczy rezerwatu określonego w § 13, w odniesieniu do pracowników Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Rucianem.
2.
Niezależnie od zakazów ustalonych w ust. 1 zabrania się na obszarze rezerwatu określonego:
1)
w § 2:
a)
naruszania powierzchni gleby i skał, rycia dołów, łamania kamieni, przenoszenia lub przewracania złomów skalnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami badań naukowych, po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody,
b)
otwierania lub poszerzania wejść do jaskiń, naruszania wnętrz jaskiń, niszczenia form naciekowych, pozostawiania w jaskiniach jakichkolwiek przedmiotów lub materiałów, wchodzenia do jaskiń nie udostępnionych zezwoleniem właściwych organów i zabezpieczonych odpowiednimi urządzeniami,
c)
jeżdżenia pojazdami mechanicznymi;
2)
w § 12 - zmieniania linii brzegowej jeziora od strony południowo-zachodniej, na odcinku stanowiącym granicę rezerwatu;
3)
w § 13:
a)
zanieczyszczania wody i wycinania trzciny,
b)
pływania łodziami o napędzie motorowym, z wyjątkiem łodzi należących do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego, organów ochrony przyrody i administracji leśnej.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
1 § 5 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 lutego 1992 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody (M.P.92.6.39) z dniem 12 marca 1992 r.