Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1971.5.34

Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 10 grudnia 1970 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro Martwe" obszar o powierzchni 17,30 ha w Leśnictwie Kwenin Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, położony w gromadzie Kandyty, w powiecie bartoszyckim województwa olsztyńskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzi Jezioro Martwe o powierzchni 2,61 ha oraz oddziały lasu 232 c, g, h, l, 233 a, b, 251 y, 252 o, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1968-1977. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska maliny moroszki (Rubus chamaemorus).
4.
Na obszarze rezerwatu zabrania się:
a)
wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni ziemi, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z właściwym do spraw ochrony przyrody organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
c)
zbioru owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
d)
zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
e)
pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich,
f)
niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
g)
zanieczyszczania terenu rezerwatu i wzniecania ognia,
h)
niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
i)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
j)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
k)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l)
przebywania na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.