Monitor Polski

M.P.1971.3.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 10 grudnia 1970 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Zakole" torfowisko o powierzchni 5,25 ha położone w Leśnictwie Czereszenka, Nadleśnictwa Stuposiany, w miejscowości Smolnik, w gromadzie Lutowiska, powiatu ustrzyckiego województwa rzeszowskiego.
2. W skład rezerwatu wchodzi oddział 1 d według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1961-1970. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zespołów pierwotnej roślinności torfowiskowej.
4. Na terenie rezerwatu zabrania się:
a) zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z organem do spraw ochrony przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
b) wycinania drzew i krzewów oraz pozyskiwania użytków drzewnych,
c) zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
e) zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia,
f) pasania zwierząt gospodarskich,
g) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
h) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
i) wznoszenia budowli oraz zakładania lub budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
j) przebywania na terenie rezerwatu bez zezwolenia konserwatora przyrody.
5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.