Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1971.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 10 grudnia 1970 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Oleszno" obszar lasu o powierzchni 31,43 ha w Leśnictwie Zabrody Nadleśnictwa Oleszno, położony w miejscowości Zabrody, w gromadzie Oleszno, w powiecie włoszczowskim województwa kieleckiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 53 c, d, f, g, h, i części poddziałów a, b, c, d, g oddziału lasu 59, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1960-1969. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanów wielogatunkowych o charakterze naturalnym ze znacznym udziałem olszy czarnej i jesionu wyniosłego.
4.
Na obszarze rezerwatu zabrania się:
a)
wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni ziemi, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy do spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady narodowej w porozumieniu z organem do spraw ochrony przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodowej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotopie,
c)
zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
d)
zbioru owoców i nasion, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
e)
niszczenia oraz uszkadzania drzew i innych roślin,
f)
pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich,
g)
niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
h)
zanieczyszczania rezerwatu i wzniecania ognia,
i)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
j)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
k)
wznoszenia budowli oraz zakładania lub budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
l)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.