Uznanie za rezerwat przyrody.

Monitor Polski

M.P.1970.25.210

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 15 lipca 1970 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Głazy Krasnoludków" obszar lasu o powierzchni 9,04 ha w Nadleśnictwie Lubawka, położony w miejscowości i w gromadzie Gorzeszów, w powiecie kamiennogórskim województwa wrocławskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzi oddział lasu 185 f, g według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1966-1975. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
3.
Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych cennych i interesujących form wietrzenia piaskowca ciosowego.
4.
Na obszarze rezerwatu zabrania się:
a)
wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia i powierzchni gleby, z pozostawieniem w ziemi karpiny, oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
b)
zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
c)
zbioru owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody,
d)
niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
e)
pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich,
f)
niszczenia gleby, pozyskiwania kamieni i innych kopalin,
g)
rycia napisów i znaków na skałach,
h)
zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia,
i)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,
j)
umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu,
k)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych oraz innych urządzeń technicznych, z wyjątkiem urządzeń bezpośrednio związanych z turystycznym zagospodarowaniem terenu rezerwatu - po uzgodnieniu z konserwatorem przyrody,
l)
przebywania poza miejscami wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.